Støtte til drift av beitelag

Felles sanking
Felles sanking (Foto: Kari des Bouvrie, Fylkesmannen i Vestland)

I Hordaland og Sogn og Fjordane er det over 300 000 beitedyr i utmarka. Til saman er det over 200 beitelag, som er med i organisert beitebruk. Beitelaga gjer ein stor jobb med å få til fellestiltak og er gode på å ta i bruk ny teknologi, som hjelper med å få ned tap på beite.

Tilskot til drift av beitelag er ein del av dei regionale miljøtilskota i landbruket (RMP). Føremålet med tilskotet er å stimulere til samarbeid om beiting, slik at beiteressursane i utmark vert godt nytta og for å redusere tap av dyr på utmarksbeite.

Turgåar på bru tiltenkt sau i Luster beitelag.

Beitenæringa har ei viktig rolle på mange område. Beitande husdyr sørgjer for eit meir ope og levande landskap. I tillegg set beitelaga i gang mange tiltak som også er nyttige for vanleg turgåarar slik som til dømes bygging av bruer.

For informasjon om RMP og drift av beitelagag, sjå nettartikkel Regionalt miljøprogram