Økologisk landbruk

I økologisk produksjon blir det stilt ekstra krav til miljøhensyn og dyrevelferd. Økologisk landbruk kan bidra til å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig, fordi erfaringer fra økologiske driftsformer blir overført til det det konvensjonelle jordbruket.

I økologisk landbruk er målet å bruke de lokale og fornybare ressursene på hvert enkelt gårdsbruk og å bevare og forvalte det biologiske mangfoldet og kulturlandskapet. Det blir for eksempel ikke brukt kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemiddel, og regelverket avgrenser hvor mange dyr som kan holdes på et bestemt areal. Økologisk landbruk bidrar dessuten til økt matmangfold og at forbrukerne får tilgang til produkter de ønsker. Debio godkjenner og fører kontroll med den økologiske landbruksproduksjonen. 

Fylkesmannens oppgaver

Fylkesmennene har ansvar for å støtte utviklingen av økologisk landbruk gjennom forvaltning av tilskudd til utrednings- og tilretteleggingstiltak. Dette er midler som kan tildeles organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorgan.

Vis mer


05.11.2019

Småskala grøntproduksjon er skreddarsydd for Vestlandet

I år starta det opp to viktige småskalakurs innan produksjon av frukt, bær og grønt. Kursa kan bli modell for andre. Allsidig og intensiv drift tilpassa lokal-sal er viktige stikkord for kursa.

02.10.2019

Studietur Urbant landbruk 23.-24. oktober

Vi besøker markedshager og urbane dyrkingsprosjekter i Gøteborg og Malmø. Fokus er organisering, næringsutvikling og lønnsomhet. Vi høster erfaringer fra de to svenske bykommunene. De har begge et mål om å ta i bruk og leie ut arealer til byens innbyggere for dyrking av lokale grønnsaker.

29.08.2019

Marknadshagekurs - etablering og drift av småskala grønsaksproduksjon

Vestlandet treng meir lokalproduserte grønsaker. Til hausten startar det opp eit kurs, 18.-19. november på Voss, for å gje ferske grønsaksdyrkarar ein god start på ein spennande driftsform for småskala grønsaksprodusjon; marknadshagar. 

28.08.2019

Informasjonsmøte om marknadshagedrift og kurs i småskala grønsaksproduksjon

Den 18. og 19. september vil det bli informasjonsmøter i Jølster og Bergen, for eit kurs i etablering og drift av ein marknadshage. Kurset er eit ledd i ei nysatsing på småskala grønsaksproduksjon for lokalsal på Vestlandet.

02.08.2019

Finn dyrkingsareal med app

Bybonden i Bergen har utvikla ein app for å finne eller å tilby dyrkbar jord. Arealappen «Dyrkingsareal» skal hjelpe deg med å finne raskare fram til eigaren av eit dyrkbart areal. 

01.03.2019

Bergen vil dyrke grøn samfunnsnytte

Urbant landbruk kan aktivisera byareal, gjera tettstader grønare og meir sosiale og bidra til mindre matsvinn. I eit klimaperspektiv må me alle finne kretsløpsløysingar. Kunnskap om matproduksjon er eit viktig ledd i dette.