Fagdag for skuleleiarar og PPT

Dato:
24. januar 2019 08:30 - 15:45
Sted:
Sogndal, Sogndal vidaregåande skule - "Foss-salen"
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Vestland v/Karstein Fardal
Målgruppe:
Skuleleiarar og PPT-tilsette

Tema for fagdagen

  • Orientering frå Fylkemannen om aktuelle tema
  • «Kva ligg bak og korleis brukar vi resultata frå nasjonale prøver og andre underundersøkingar som skulen nyttar?»
  • «Analyse – magi eller hard arbeid? Om læringsresultat og læringsmiljø»            
    v/Birgitte Arctander Stub og Kristin Andersland seniorrådgjevarar, Avd. for prøve og eksamenstenesta i Utdanningsdirektoratet
  • Sakkunnig vurdering - spesialundervisning:
    «Erfaringar med innføring av ny mal for sakkunnig vurdering»
     v/ Wibeke Johansen, avdelingsleiar PPT, Barne- og familietjenesten Lerkendal

Ps. For deltakarar som har lang reiseveg, vil det vere praktisk å delta på fagdagen frå kl. 0945.

Påmelding

Dato:
24. januar 2019 08:30 - 15:45
Sted:
Sogndal, Sogndal vidaregåande skule - "Foss-salen"
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Vestland v/Karstein Fardal
Målgruppe:
Skuleleiarar og PPT-tilsette