Kommunereformen

Regjeringen ønsker et sterkt lokaldemokrati, som gir folk og lokalsamfunn frihet og mulighet til å styre sin egen hverdag og samfunnsutvikling. Reformen gir færre kommuner, og fra 2020 vil det være 356 kommuner i Norge.

Færre og større kommuner skal gi bedre kapasitet til å ivareta og videreutvikle lovpålagte oppgaver, gi bedre muligheter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt ivareta viktige frivillige oppgaver. Som et generelt prinsipp skal reformen legge grunnlaget for at alle kommuner kan løse sine lovpålagte oppgaver selv.

Regjeringen har følgende mål for reformen:

  • Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne
  • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
  • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
  • Styrket lokaldemokrati

Proposisjon om ny kommunestruktur ble vedtatt av Stortinget 8. juni 2017.

Vis mer


05.03.2019

Verktøy til vurdering av kommunestruktur

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har oppdatert rettleiingsmateriale for vurdering av kommunestruktur. Dette er meint som ein kunnskapsbase for lokale diskusjonar.

04.02.2019

Vidareføring av endringar i kommunestrukturen

Stortinget har lagt til grunn at det framleis er behov for endring i kommunestrukturen, og som i kommunereforma skal Fylkesmannen ha ei sentral rolle i dette arbeidet