Forskrift for regionale miljøtilskot i jordbruket i Vestland


Høringsfrist 01. april 2019 23:50

Fylkesmannen i Vestland har utarbeidd eit forslag til ny forskrift for dei regionale miljøtilskota, òg kalla RMP-tilskot. Forskrifta er no på høyring og fristen for tilbakemeldingar er 1. april 2019.

Dei regionale miljøtilskota blir rullerte om lag kvart fjerde år, som ein del av regionalt miljøprogram. Fylkesmannen i Vestland har utarbeidd eit forslag til regionale tilskotsordningar for perioden 2019–2022. 

Tilbakemeldingar kan sendast til fmvlpost@fylkesmannen.no innan 1. april 2019.

Meir informajson i nettartikkelen: