Mellombelse forskrifter som gjeld barnehage, skule og introduksjonsprogram

Forskrifter som gjeld barnehage, skule og introduksjonsprogram blei vedtatt i statsråd 27. mars 2020. Dette er mellombelse forskrifter, som no er gjeldande, jf. koronalova.

Forskriftene blei fastsett i stor grad slik som dei blei sendt ut på høyring, med enkelte unntak. Unntaka gjeld følgjande formuleringar:

  1. Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av Covid-19, § 2 første ledd første punktum: «Reglene i barnehageloven med forskrifter gjelder så langt det er mulig å oppfylle under utbruddet av Covid-19.»
  2. Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om grunnskoleopplæring og videregående opplæring som følge av utbrudd av Covid-19, § 3 første ledd: «Reglene om opplæringen og annen virksomhet i opplæringslova med forskrifter gjelder så langt de er mulige og forsvarlige å oppfylle under Covid-19.» § 3 siste ledd: «Så langt det er mulig, skal opplæringen gjennomføres slik at elevene kan få halvårsvurdering, standpunktkarakterer og grunnlag for vitnemål».
  3. Midlertidig forskrift om tilpasning av lovgivningen om opplæring i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap som følge av utbrudd av Covid-19, heile § 2: «§ 2 Introduksjonslovens anvendelse. Reglene i introduksjonsloven med forskrifter gjelder så langt de er mulige å oppfylle under utbruddet av Covid-19, med de presiseringer som følger av §§ 3 til 7».

Utover dette er dei mellombelse forskriftene gjeldande, jf. koronalova.

Kunnskapsdepartementet vil vurdere, og eventuelt fremje, nye og meir konkrete reglar til erstatning for «så langt som mogleg»-krava.

Nedanfor finn du lenke til dei mellombelse forskriftene som gjeld endringar i barnehagelova, opplæringslova og introduksjonslova. 

Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av Covid-19

Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om grunnskoleopplæring og videregående opplæring som følge av utbrudd av Covid-19

Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om opplæring i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap som følge av utbrudd av Covid-19

Denne informasjonen vart lagt ut i perioden der barnehagar og skular var stengt. Du finn aktuell og oppdatert informasjon på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.