Omsorgstjenester

Alle kommuner skal yte tjenester til den som ikke klarer seg selv og er avhengig av praktisk eller personlig hjelp til å greie daglige gjøremål, eller har spesielle behov. Årsaken kan være sykdom, funksjonshemming, alder eller andre forhold.

Omsorgstjenester skal organiseres slik at bruker så langt som mulig kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. Omsorgstjenester skal utformes i samråd med brukeren. Kommunene har ansvar for tjenestetilbudet til alle mennesker med behov for pleie- og omsorgstjenester, uten hensyn til alder eller diagnose. 

Det finnes flere typer omsorgshjelp

Hjelp til den enkelte kan gis som råd og veiledning, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, personlig assistanse eller annen praktisk hjelp, støttekontakter, og avlastning eller lønn til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Omsorgsbolig er ikke omsorgshjelp

Tildeling av omsorgsbolig er ikke hjemlet i helse- og omsorgsloven, og er altså i utgangspunktet en ordinær utleiebolig. Kommunen kan yte tjeneste og hjelp til den som ikke klarer seg selv, i slik bolig på lik linje som i ordinære hjem.

Du kan klage på omsorgshjelp

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de omsorgstjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i kommunens vurdering av ditt behov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen til kommunen. Dersom klagen ikke når fram, blir den sendt videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. I en av lenkene til høyre finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.

Vis mer


04.07.2019

Endringar i smittevernlova har tredd i kraft

I den reviderte smittevernlova er det mellom anna nye krav som skal vurderast ved smitteverntiltak, ei presisering av plikta til å gi og ta i mot personleg smittevernrettleiing, og endringar i reglane om tvangsbruk.

02.07.2019

Leve hele livet - reformarbeidet er i gang

Dialogmøte med kommunane om Leve hele livet-reforma er gjennomført med stor interesse og engasjement. Fleire av kommunane i fylka er godt i gang med reformarbeidet.

21.06.2019

Hepatitt C skal eliminerast som folkehelseproblem i Noreg

Førekomsten av hepatitt C skal reduserast med 90 prosent innan utgangen av 2023, og ingen i Noreg skal døy eller bli alvorleg sjuke som årsak av hepatitt C-virus.

08.05.2019

Påminning om den obligatoriske øyeblikksundersøkinga i sjukeheimar våren 2019

Øyeblikksundersøkingane (prevalensundersøkingane) skal gjennomførast ein dag i veke 21, 20. – 24. mai, når sjukeheimslegen er til stades. Innleveringsfrist er 19. juni og dataverktøyet PIAHnett skal nyttast.

30.04.2019

Leve heile livet - kvalitetsreform for eldre

Kommunal planlegging og samfunnsplanlegging vert eit sentralt verkemiddel i gjennomføringa av reforma. Kommunane er inviterte til dialogmøte om reformarbeidet.

23.04.2019

Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

Arbeidet med å betre pasienttryggleik og redusere pasientskadar skal styrkjast.

05.04.2019

Kommunen må betale for nødvendige medisinar ved avlastingsopphald

Helsedirektoratet har i ei tolkingsfråsegn avklara at kommunane pliktar å betale for nødvendige medisinar ved avlastningsopphald i kommunale helseinstitusjonar. Dette gjeld når formålet med korttidsopphaldet i sjukeheim eller annan institusjon er å avlaste pårørande for deira omsorgsoppgåver.

29.03.2019

Markering av den nasjonale handhygienedagen 5. mai 2019

Handhygiene er eit svært viktig tiltak i kampen mot antibiotikaresistens og helsetenesteassosierte infeksjonar. Markeringa er ein viktig del av det førebyggande arbeidet.

15.03.2019

Habilitering og rehabilitering i kommunane – kva er status i 2019?

Helsedirektoratet sender om kort tid ut ei spørjeundersøking med svarfrist 5. april 2019.

21.01.2019

Rapportering 2018 - kompetanse- og innovasjonstilskotet

Kommunar i Hordaland som har fått kompetanse- og innovasjonstilskot i 2018, må rapportera innan 22. mars 2019. For kommunar i Sogn og Fjordane er rapporteringsfristen 1. april 2019.