Handlingsplan for allmennlegetenesta 2020-2024

Den nye handlingsplanen skal bidra til å styrke, bevare og utvikle ei fastlegeordning som gir pasientane allmennlegetenester av høg kvalitet. Planen inneheld 17 tiltak.

Handlingsplanen for allmennlegetenesta inneheld ulike grep som skildrar korleis ein skal få fagleg sterke allmennlegetenester og ein attraktiv fastlegeordning.

Handlingsplanen opererer med kortsiktige tiltak som skal innførast i 2020 og 2021, i tillegg til langsiktige tiltak som vil bli innførte over ein lengre periode (dei neste åtte til ti åra).

Les meir om handlingsplan for allmennlegetenesta på regjeringa si heimeside

Kontaktpersoner

Lenker