Svar på høyring om ny opplæringslov

Vi har gitt høyringsfråsegn til framlegget til ny opplæringslov.

Kunnskapsdepartementet sendte 30. januar 2020 ut eit høyringsnotat angåande forslag til ny opplæringslov. Eit offentleg utval, leia av Jon Christian Fløysvik Nordrum, leverte si utgreiing NOU 2019: 23 Ny opplæringslov til kunnskaps- og integreringsministeren 13. desember 2019.

Utvalet foreslår ei ny opplæringslov som skal erstatte dagens opplæringslov. Utvalet foreslår òg prinsipp for regelstyringa for å bidra til at lova og forskrifter til lova over tid blir eit godt og effektivt verkemiddel for styring av grunnopplæringa.

Fylkesmannen i Vestland er i utgangspunktet, og jamt over, einig i dei foreslåtte endringane i høyringsnotatet. I vårt høyringssvar har vi tatt stilling til nokre av forslaga frå opplæringslovutvalet.

I menyen til høgre finn du vårt høyringssvar.