Skule- og barnehagetilbod til barn av føresette med kritisk samfunnsfunksjon eller verksemdkritisk oppgåve

Tilbod når føresette har kritisk samfunnsfunksjon eller verksemdkritisk oppgåve.

Denne informasjonen vart lagt ut i perioden der barnehagar og skular var stengt. Du finn aktuell og oppdatert informasjon på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Skule- og barnehageeigar har ansvar for å gje eit tilbod til barn som har føresette i kritiske samfunnsfunksjonar eller verksemdskritiske oppgåver.

Av omsyn til smittevern er terskelen for å få slikt tilbod høgt. Det er to moglegheiter for å få eit tilbod:

 1. Føresette har kritisk samfunnsfunksjon
 2. Føresette har andre verksemdkritiske oppgåver (til dømes reparere teknisk utstyr på sjukehus).

For både punkt 1 og 2 gjeld desse vilkåra:

 • barnet skal vere under 12 år
 • barn som bur med to føresette der begge dei føresette har kritiske samfunnsfunksjonar og/eller andre verksemdkritiske oppgåver
 • det finnes ikkje andre moglegheiter for barnepass
 • arbeidsgjevar må på førespurnad kunne bekrefte at føresette har kritisk samfunnsfunksjon og/eller har verksemdkritiske oppgåver

Kritisk samfunnsfunksjon

Beredskapsutvalet i Helsedirektoratet vurderer at følgande 15 funksjoner er kritiske for samfunnet:

 • Styring og kriseleiing
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningsteneste
 • IKT-tryggleik i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningstryggleik
 • Vann og avløp
 • Finansielle tenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tenester
 • Apotek