Tiltak i skulemiljøsaker – ny nettressurs

Utdanningsdirektoratet har utarbeida ein ny nettressurs med døme på ulike typar tiltak som kan vere eigna i skulemiljøsaker.

Illustrasjonsbilete

På denne sida finn du forskings- og erfaringsbasert kunnskap om kva som kan vera eigna tiltak. Ei ekspertgruppe har bidratt med fagstoff og fagleg kvalitetssikring.

Mange andre som arbeider med skulemiljø har også gjeve innspel som t.d. mobbeomboda, Barneombodet og Fylkesmenn. Elevar, tilsette og foreldre i skulen har også deltatt i arbeidet.