Privat barnehage må betale tilbake kommunalt tilskot etter brot på barnehagelova

Fylkesmannen i Vestland har gjort vedtak om at Montessoribarnehagen Knerten AS må betale tilbake kr. 400 000 til Bergen kommune.

I november 2019 mottok Fylkesmannen i Vestland ei klagesak om tilbakebetaling av kommunalt tilskot. Klaga omhandla Montessoribarnehagen Knerten AS, der Bergen kommune etter tilsyn hadde gjort vedtak om tilbakebetaling av kommunalt tilskot på kr. 700 000. Fylkesmannen i Vestland har no behandla klaga, og gjort nytt vedtak i saka.

Saka er behandla etter barnehagelova § 14 a, der det går fram at offentleg tilskot skal kome barna i barnehagen til gode. Barnehagen kan ha eit rimeleg årsresultat, men dette inneber at tre vilkår må vere oppfylt:

«a) barnehagen kan bare belastes kostnader som direkte vedrører godkjent drift av barnehagen,

b) barnehagen kan ikke overfor eier eller eiers nærstående eller selskap i samme konsern som eier foreta transaksjoner og belastes kostnader på vilkår eller med beløp som avviker fra eller overstiger det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter, og

c) barnehagen kan ikke ha vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager».

Fylkesmannen har kome til at barnehagen ikkje hadde eit rimeleg årsresultat i 2015, da vilkåra i lova ikkje var oppfylt. Vi har funne brot på bokstav c, fordi barnehagen hadde vesentleg lågare personalkostnad per heiltidsplass dette året.