Nasjonalt tilsyn på opplæringsområdet - Drangedal kommune

Fra januar 2018 har vi fått nytt felles nasjonalt tilsyn på opplæringsområdet. Tilsynet omfatter offentlige og frittstående skoler og strekker seg over fire år.

Følgende temaer inngår i det nye felles nasjonale tilsynet: Skolens  arbeid med elevens utbytte av opplæringen, skolebasert vurdering, tidlig innsats, spesialundervisning, skolemiljø, grunnskoleopplæring til voksne og videregående opplæring til voksne.

Tilsynet i Drangedal omhandler skolemiljø.

Tilsynet er en del av fylkesmannens felles nasjonale tilsyn, og vil foregå over hele landet. Dette tilsynet har som formål å kontrollere om Drangedal kommune oppfyller kravene i regelverket når det gjelder skolens arbeid med skolemiljøet, jf. Opplæringsloven kapittel 9A. Vi kommer også til å kontrollere om kravene til å arbeide forebyggende og informere og involvere elever og foreldre blir overholdt. I tillegg vil vi kontrollere skolens aktivitetsplikt, som skal sikre at elevenes krav om et trygt og godt skolemiljø blir overholdt.

Les mer om temaet på Utdanningsdirektoratet sine sider.

Du kan også lese mer om tilsyn på sidene til Utdanningsdirektoratet.

Dato:
19. mars 2019 - 7. oktober 2019
Sted:
Drangedal 10-årige skole
Ansvarlig:
Oppvekstavdelingen
Målgruppe:
Drangedal kommune

Kontaktpersoner