Kommunalt kompetanse - og innovasjonstilskudd 2020

Kommuner, fylkeskommuner og universitet/høyskoler i Vestfold og Telemark kan nå søke om tilskudd. Søknadsfrist er utsatt til 1. mai 2020.

Hensikten med tilskuddsordningen er å styrke kommunenes evne og muligheter til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester, og gi en tydelig prioritet til noen av de viktigste framtidsutfordringene kommunene står ovenfor på helse- og omsorgsfeltet. 

Tilskuddet skal bidra til at kommunene setter i verk kompetansehevende tiltak og utviklingsarbeid ut fra lokale forutsetninger og behov.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har fått 30,9 millioner kroner til fordeling i vår region i 2020.

Tilskuddsmidlene fordeles på tre hovedformål:

  • midler til kompetanseheving, herunder tilskudd til grunn-, videre- og etterutdanning av ansatte og kompetansetiltak om rus og psykiske lidelser
  • opplæring knyttet til brukerstyrt personlig assistanse
  • innovasjonstiltak, herunder utvikling av nye tiltak og metoder for forebygging og tidlig rehabilitering og samspill med pårørende og frivillige i omsorgssektoren generelt og i demensomsorgen spesielt

Hvordan søke om tilskudd fra Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd

I 2020 viderefører vi det elektroniske søknadsskjemaet som ble benyttet i fjor, men vi skiller ut søknad om innovasjonsprosjekter. Dette vil være et word-skjema, se til høyre i artikkelen.

Skjemaet for å søke om kompetansetiltak og BPA er en questback og det er lagt opp til at kommunen må sende inn ett, samlet skjema. Kommuner med flere innbyggere enn 15 000 gis anledning til å sende inn ett skjema per kommunalsjefområde.

For å få tilgang til skjemaet må den som skal fylle ut og sende inn søknaden på vegne av kommunen oppgi sin e-postadresse til fmteeba@fylkesmannen.no.

Som hjelp for kommunene i deres interne arbeid med søknaden, har vi tatt ut søknadsskjemaet som et pdf-dokument og et word-dokument, se til høyre i artikkelen. Her finner dere også regelverk for tilskuddsordningen samt veiledning til innsending av søknad.

OBS! Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å lagre underveis i utfylling av søknadsskjemaet. Du må derfor forberede og ha alt klart FØR utfylling starter. Bruk eventuelt kladdeskjemaet i word som ligger under dokumenter. 

Søknad om innovasjonsprosjekter for 2020 sendes pr. e-post til fmvtpost@fylkesmannen.no , innen 1. mai 2020.

Her finner du informasjon om rapportering og rapportskjemaer for tilskudd mottatt i 2019

Søknadsfrist:
01.05.2020 23:59:00
Målgruppe:
Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (eks. NAV, barneverntjeneste, barnehage og skoler)
Ansvarlig:
Helse- og omsorgsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner, fylkeskommuner, høyskole, universitet
Rapporteringsfrist:
01.05.2020 23:59:00