Verneområder i Vestfold

Skagerrak Forlag gav i 2013 ut en bok over alle naturvernområdene i Vestfold hvor Fylkesmannen i Vestfold leverte innholdet. Basert på disse tekstene og bildene ser du under enkeltbeskrivelser av Vestfolds verneområder. Gjennom ordningen med frivillig skogvern har mellom to og fire nye verneområder kommet til hvert år siden den gang. Dette er også publisert i listen under. 


30.11.2018

Adalstjern naturreservat

Adalstjern oppsto da en grunn bukt ble avsnørt fra Oslofjorden mot slutten av siste istid. Myrlandskapet er det eneste på Raet som er intakt. Med den gamle bøkeskogen i nord, spenner reservatet over et enestående naturmangfold.

30.11.2018

Akersvannet naturreservat

Akersvannet er en stor, grunn og næringsrik innsjø. Det er observert rundt 200 fuglearter i naturreservatet. Flere er sjeldne eller utrydningstruede.

30.11.2018

Askilsåsen naturreservat

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med gammel barskog, med innslag av sumpskog og rik blandingsskog, med tilhørende biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer og arter, samt områdets naturlige økologiske prosesser. Det er funn av mange sjeldne og trua arter i området, hvorav de fleste er knyttet til liggende død ved. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle disse.

30.11.2018

Askvikmyra naturreservat

Askvikmyra er en av ytterst få myrer nær sjøen i Vestfold med sitt opprinnelige preg i behold.

30.11.2018

Badehusbukta og Skråvika naturminne

Furuskogen i Badehusbukta består av vel 100 trær, noen bare 10 meter fra stranda, mens Svartfuruene i Skråvika er et fremmed treslag, med opprinnelse i Sør-Europa og Vest-Asia.

30.11.2018

Bastøy landskapsvernområde

Bastøya har et vakkert natur- og kulturlandskap, verdifulle geologiske formasjoner og et rikt og særpreget plante- og dyreliv. Og ikke minst en svært interessant historie!

30.11.2018

Bekkeskjæret biotopvernområde

Fra veien mellom mellom Sande og Svelvik og fra friområdet på Bekkestranda er det utsikt til et lavt skjær, nesten uten vegetasjon. Skjæret var en av de mest stabile hekkekoloniene for hettemåker i Nordre Vestfold.

30.11.2018

Bergan naturreservat

Bergan naturreservat er en frodig og variert edelløvskog, med innslag av gråor-askeskog og alm-lindeskog.

30.11.2018

Bjønnesholmen biotopvernområde

Bjønnesholmen i Viksfjord er et svært viktig hekkeområde for fiskemåker. Tidligere var det også en stor koloni av hettemåker her.  

30.11.2018

Bjørkøya naturreservat

Da søndre del av Bjørkøya ble vernet, var formålet å ta vare på et område som gir innblikk i Oslofeltets fossilførende bergarter, og som har en svært frodig kalkfuruskog.

30.11.2018

Bliksekilen naturreservat

Bliksekilen er levested for den nasjonalt sjeldne planten dvergålegress. Våtmarksområdet er også viktig for vadefugler og svømmefugler på trekk.

30.11.2018

Bogen naturreservat

Det er sammenhengen mellom geologien, de geologiske prosessene og landskapet som gir Bogen verneverdi.

30.11.2018

Bokemoa landskapsvernområde

Under annen verdenskrig gikk Stokkes innbyggere borgervakt for å hindre at det ble hugget ved i Bokemoa. Allerede i 1949 ble det tatt initiativ til å få Bokemoa fredet.

30.11.2018

Borrevannet naturreservat

Borrevannet er en stor, grunn og svært næringsrik innsjø. Mer enn 250 fuglearter er sett ved vannet.

30.11.2018

Bratthagen naturminne

En veiskjæring langs Lågendalsveien i Hedrum er et obligatorisk stoppested for den som ønsker å studere Oslofeltets mineraler.

30.11.2018

Breimyr naturreservat

Breimyr er en høymyr, eller nedbørsmyr, som får sin næring tilført med regnvannet.

30.11.2018

Brevikeika botanisk naturminne

Brevikeika er et uvanlig stort, flerstammet eiketre. I 1927 ble treet fredet.

30.11.2018

Brånakollene naturreservat

Noe lignende Brånakollene finnes ikke i norsk bøkeskognatur. Den velutviklede og tilnærmet urørte bøkeskogen er svært verneverdig.

30.11.2018

Bueskjær biotopvernområde

Bueskjær er en viktig hekkeplass for sjøfugler, og særlig for hettemåker og makrellterner.

30.11.2018

Buvika-Rødskjær naturreservat

Buvika er både «herberge» og «bensinstasjon» for fugler på trekk. På Rødskjær hekker måker og storskarv. Også steinkobbene trives i reservatet.

30.11.2018

Bølene fuglefredningsområde

Bølene har en av de største, kjente hekkebestandene av teist på Skagerrakkysten.

30.11.2018

Dalaåsen naturreservat

Dalaåsen har en anselig variasjon i skogtyper. Her er både granskog og en uvanlig stor bøkeskog med innslag av skjellrot, en liten, blekrosa plante som snylter på røttene til løvtrær.

30.11.2018

Eik og furu på Sjuve botanisk naturminne

Eika på Sjuve er et stort og fint utformet eiketre, mens furua er et uvanlig stort og grovt furutre.

30.11.2018

Eiketre på Skjerpe botanisk naturminne

Skjerpeeika er et stort, hult eiketre. Treet ble fredet i 1956.

30.11.2018

Elva naturreservat

Elva er en stor, flat fattigmyr, nesten uten merker etter menneskers inngrep.

30.11.2018

Ertholmen fuglefredningsområde

Ertholmen er et svært viktig hekkeområde for et mangfold av sjøfugler.

30.11.2018

Falkensten naturreservat

Innenfor Falkenstenbukta ligger den loddrette fjellveggen Veggefjell. Sammen med skogen nedenfor utgjør den Falkensten naturreservat.

30.11.2018

Falkenstendammen dyrefredningsområde

Falkenstendammen er levested for flere nasjonalt sjeldne og truede dyrearter, spesielt vannfugler og insekter.

30.11.2018

Ferjeholmen fuglefredningsområde

Ferjeholmen er den største av holmene vest for Svenner. Holmen er kupert, med knauser og svaberg av syenitt.

30.11.2018

Fjugstad naturreservat

Fjugstad byr på Skandinavias antagelig største sammenhengende askeskog. Naturreservatet er et godt eksempel på frodigheten som kjennetegner edelløvskog som naturtype.

30.11.2018

Fjærevardåsen naturreservat

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i form av gammel bøkeblandingsskog og eikeskog i lavlandet, med forekomst av rik bøkeskog og koller med fattig og gammel furuskog. Videre er formålet å verne et område som inneholder truede og sjeldne arter og naturtyper.  Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle disse.

30.11.2018

Flatholmen biotopvernområde

Flatholmen i Viksfjord er hekkeplass for sjøfugler, og har vært særlig viktig for fiskemåker og hettemåker.

30.11.2018

Flisefyr-Hidalen naturreservat

Nesten alle viltvoksende treslag i Norge vokser i reservatet. Flisefyr- Hidalen har et rikt naturmangfold, og er et typisk skogsområde for denne delen av Vestfold.

30.11.2018

Fokserød naturreservat

Bøkeskogen på Fokserød er omgitt av næringsarealer og veier. Adkomsten fra E18 til Sandefjord lufthavn Torp går gjennom naturreservatet.

30.11.2018

Frebergsvik naturreservat

Frebergsvik naturreservat er en frodig og variert edelløvskog. I reservatet finner vi den sjeldne vegetasjonstypen snelle-askeskog.

30.11.2018

Fredriksvern verft naturminne

I 1930 ble ett lindetre, to asketrær og to eiketrær på Fredriksvern verft fredet.

30.11.2018

Fritzøehus landskapsvernområde

Bøkeskogen i Fritzøehus landskapsvernområde er med sine 600 dekar landets største sammenhengende bøkeskog. Den inngår i et enestående kulturlandskap som omkranser Norges største privateide bolig.

30.11.2018

Fugløyrogn naturreservat

Midt inne i Mølen fuglefredningsområde, mellom spissen på Mølen og Fugløya, ligger en lav holme. Det er Fugløyrogn.

30.11.2018

Færder nasjonalpark

Færder nasjonalpark inneholder et av de mest bevaringsverdige natur- og kulturlandskapene i Norge.  

30.11.2018

Geiterøya naturreservat

I Langesundsbukta, like øst for fylkesgrensen til Telemark, ligger et naturreservat med en uvanlig stor forekomst av barlind.

30.11.2018

Glomsteinskjær fuglefredningsområde

Glomsteinskjær er viktig for hekkende sjøfugler. Flere år er det observert mer enn tusen hekkende fugler på skjæret.

30.11.2018

Granslia naturreservat

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med gammelskog, dominert av rik edelløvskog og rik blandingsskog i lavlandet med tilhørende biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer og arter, samt områdets naturlige økologiske prosesser. Området har også innslag av rik sumpskog og den truede naturtypen varmekjær kildeløvskog. Det er flere sjeldne arter i området.Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle disse.

30.11.2018

Grunnane naturreservat

Grunnane naturreservat er et av de best bevarte gruntvannsområdene på Østlandet. Det strekker seg fra Bokerøya i nord til Krok i sør, fra riksveien i vest og helt ut til Saltskjær i øst.  

30.11.2018

Gryteskjær biotopvernområde

Gryteskjær er en viktig hekkeplass for fiskemåker, makrellterner og ærfugl. Verneområdet ligger øst i Vrengensundet.

30.11.2018

Grøtterødskjær biotopvernområde

Sjøfuglene trenger vern mot forstyrrelser i hekketiden. Siden 2009 har de fått hekke i fred på Grøtterødskjær.

30.11.2018

Grøumgrana botanisk naturminne

Grøumgrana er et ualminnelig stort og grovt grantre. Treet ble vernet i 1960.

30.11.2018

Gullkronene naturreservat

Store og Lille Gullkrone ligger som oaser i åkerlandskapet, med vekstforhold som minner om edelløvskoger lenger sør i Europa. Skogene har en variasjon og frodighet som er sjelden for Norge.

30.11.2018

Gumserødøya fuglefredningsområde

Gumserødøya er en flat, langstrakt øy med svaberg. Øya ligger mellom Stavern og Naverfjorden, og er en viktig hekkeplass for måker og makrellterner.

30.11.2018

Gunnestadeika naturminne

Gunnestadeika er et stort og flott tuntre på Gunnestad. Treet ble fredet i 1954.

30.11.2018

Gåserumpa naturreservat

Naturreservatet ble opprettet for å verne et område som er viktig for å forstå Oslofeltets bergarter, og for å ta vare på den særegne floraen.

09.01.2019

Hemskilen naturreservat

Hemskilen er et regionalt verdifullt beite- og oppvekstområde for vannfugler i hekkesesongen, og rasteplass og hvileområde for ender, vadefugler, gjess og spurvefugler på trekk.

30.11.2018

Hillestadåsen naturreservat

Hillestadåsen naturreservat er en frodig bøkeskog helt på nordgrensen av skogtypens naturlige utbredelsesområde på det europeiske kontinentet.

30.11.2018

Himberggrana naturminne

Himberggrana ble vernet fordi den har krokskjellkongler. Det er en mutasjon som har vitenskapelig interesse.

30.11.2018

Holtan plantefredningsområde

Den vintergrønne planten bittergrønn finnes bare i Sørøst-Norge. I Vestfold er det eneste kjente voksestedet på Holtan.

30.11.2018

Hummerbakken naturreservat

Hummerbakken er levested for den nasjonalt sjeldne og sterkt utrydningstruede sjøplanten dvergålegress.

30.11.2018

Høymyr naturreservat

Høymyr er en jordvannsmyr med middels rik, stedvis rik vegetasjon.

30.11.2018

Ilene naturreservat

Rundt 270 fuglearter er observert på Ilene. Det er få områder i Norge som slår dette våtmarksområdet i artsrikdom. Så godt som hvert år registrerer ornitologene nye arter.

30.11.2018

Indre Viksfjord naturreservat

Indre Viksfjord har et svært rikt og mangeartet fugleliv, spesielt under trekktidene om våren og høsten.

30.11.2018

Jordstøyp naturreservat

Vest for Kvelde i Lågendalen ligger en kolle med nasjonale verneverdier – og en av Europas sjeldneste sopper.

30.11.2018

Karljohansvern plante- og dyrefredningsområde

Edelløvskogen i Karljohansvern plante- og dyrefredningsområde minner om skogene sørover i Europa. I det som lokalt kalles Hortenskogen lever en rekke sjeldne insekter, sopp og den særegne mistelteinen.

30.11.2018

Karlsvika plantefredningsområde

Den svært sjeldne planten hestekjørvel vokste tidligere i Karlsvika.

30.11.2018

Kattholmane naturreservat

Sørvest i Sandebukta ligger to små, kuperte skjær nær fastlandet. Hensynet til sjøfuglene som hekker her, førte til at Kattholmane ble vernet i 1978.

30.11.2018

Kausen biotopvernområde

Den strekker seg bare fem meter over havet på det høyeste, og er beskjedne to dekar i utstrekning. Likevel er Kausen et viktig hekkeområde for sjøfugler.

30.11.2018

Killingholmen naturreservat

Killingholmen naturreservat byr på kalkfuruskog, kalktørrenger og vekslende kalksteins- og skiferlag fra silurtiden.

30.11.2018

Kinnhalvøya naturreservat

Kinnhalvøya har en uvanlig stor variasjon i vegetasjonstyper.

30.11.2018

Kjoseeika botanisk naturminne

Allerede i 1917 ble Kjoseeika fredet. Eiketreet på Kroken i Kjose er den første naturfredningen etter naturfredningsloven i Vestfold.

30.11.2018

Kommersøya naturreservat

Kommersøya ble til ved at slam, sand og støv ble ført ut i sjøen og langsomt kittet sammen og herdet til stein. Dette skjedde for rundt 500 millioner år siden. Havområdet hadde et svært rikt dyreliv i denne tidsepoken. Det er spesielt tydelig på sørspissen av øya. Der nærmest bugner berget av fossiler.

30.11.2018

Korpen naturreservat

Korpen naturreservat ligger øst for Lågen, rett sør for Hvarnes, og er et mangfoldig område. Her er det skrinn furuskog, granskog og frodig edelløvskog. Alle norske skogdannende treslag vokser i reservatet.

30.11.2018

Kringlemyr naturreservat

Kringlemyr er dannet i en av Lågens gamle elvesvinger.

30.11.2018

Krøsstjernåsen naturreservat

Krøsstjernåsen er en edelløvskog med opprinnelig preg.

30.11.2018

Kulpa naturminne

Vest for Killingholmen ligger det noen små holmer. I 1988 ble disse vernet som et fem dekar stort naturminne. Kulpa er viktig for å forstå historien til Oslofeltets fossilførende bergarter.

30.11.2018

Kvitskjærene naturreservat

Kvitskjærene var en stor måkekoloni. I dag er den nesten tømt for sjøfugler. Skjærene har likevel kvaliteter som hekkeområde, og kan igjen bli viktig for måkene.

30.11.2018

Kysteeika naturminne

Kysteeika står i en hage på Foynland, og er et uvanlig stort og fint utformet eiketre. Treet ble fredet i 1964.

30.11.2018

Langholmene fuglefredningsområde

Langholmene er en viktig hekkeplass for store måker som gråmåke og svartbak.

30.11.2018

Langrudmyra naturreservat

Langrudmyra har stedvis rik vegetasjon. Den sjeldne orkideen smalmarihånd er funnet i reservatet.

30.11.2018

Langskjærene naturreservat

Langskjærene er viktige hekkeplasser for sjøfuglene. Skjærene har en liten, men stabil forekomst av hekkende teist.

30.11.2018

Langø landskapsvernområde

Langø landskapsvernområde er et egenartet og vakkert natur- og kulturlandskap.

30.11.2018

Langøya naturreservat

Kalkstein har gitt Langøya dens særpreg. På øya trives kalkkrevende planter, og mer enn 100 år med uttak av kalkstein har gitt øya et helt spesielt utseende.

30.11.2018

Larvik bøkeskog landskapsvernområde

Den første naturfredningen i Norge var fredningen av Bøkeskogen i Larvik. Den 17. mai 1884 sanksjonerte kong Oscar II Stortingets vedtak om «Bevarelsen av Laurvigs Bøgeskov».

30.11.2018

Lindetrær og bøketre på Lindhøy naturminne

På Lindhøy deler hovedveien over Tjøme seg. Den veifarende må velge mellom Hvasser og Verdens Ende som mål for reisen. Tett inntil veikrysset står en gruppe lindetrær som et landemerke.

Flere nyheter