Verneområder i Telemark

Miljøstatus: Verneområder i Telemark

Her kan du zoom inn og ut, klikk i områdene og få ut informasjon fra naturbase. Informasjon som forskrift, naturfaglige opplysninger, jordskiftekart, bilder mm.

Informasjon om verneområdene finner du i Naturbase.

 

 


08.11.2019

Åbyelva naturreservat

Åbyelva naturreservat ligger innerst i Åbyfjorden i Bamble. Reservatet omfatter nedre del av Åbyelva og selve elveosen.

08.11.2019

Ødegården naturreservat

Reservatet ligger på Skåtøy, vest for Burøytjern naturreservat. Området er egenartet, og består av kystnær gammelskog med mye død ved og stort innslag av løvskog.

08.11.2019

Valberg naturreservat

Valberg naturreservat ligger rett øst for Lovisenbergkollen og Bjørneknuten nordøst for Kragerø by. Reservatet følger vannlinja i øst helt ned mot steinbruddet i Valbergåsen.  

08.11.2019

Trollvann naturreservat

Trollvann ligger sørvest for Portør, nær grensa til Agder. Reservatet består av selve Trollvann samt omkringliggende strand- og vegetasjonsområder.

08.11.2019

Torskholmen naturreservat

Torskholmen om omkringliggende sjøarealer innenfor en avstand på 50 m fra land er fredet. Reservatet ligger på nordvestsida av Arøya i Kragerø. Torskholmen er hekkeplass for sjøfugl. For at sjøfuglene ikke skal bli forstyrret i hekkesesongen, er det ferdselsforbud til lands og til vanns i reservatet fra 15. april til 15. juli.

08.11.2019

Tokkeåi naturreservat

Tokkeåi naturreservat ligg i dei bratte liene langs Tokkeåi i Tokke og Vinje kommunar og er utvida med dei bratte sørvendte liene på begge sider av Berglibekken ovanfor Dalen.

08.11.2019

Tangvald naturreservat

Tangvald naturreservat ligger sør for Stokkevannet i Bamble. Reservatet grenser til Rognsflauane naturreservat i sørøst. Tangvald har en av landets fineste alm-lindeskoger, men en kan også finne parti med gråor-askeskog og svartor-strandskog.

08.11.2019

Storsteinfjell naturreservat

Storsteinfjell naturreservat ligg aust for fylkesveg 355, nord for Grasstøylfjell. I nordaust følgjer vernegrensa vatnlinja ved Rolleivstadvatn.  

08.11.2019

Storskog naturreservat

Storskog naturreservat er eit skogområde som ligg under Raudbergnuten på nordsida av Bandak.

08.11.2019

Storkollen naturreservat

Reservatet ligger vest for Kragerø by og øst for Rekevika. Området er egenartet ved at det har en artsrik og sjelden flora med et usedvanlig stort antall trua og sårbare sopparter.

08.11.2019

Steinvika naturreservat

Steinvika er vernet for å frede en viktig lokalitet for forståelse av Oslofeltets fossilførende bergarter.

08.11.2019

Stavnes naturreservat

Stavnes i Fossingfjorden er et topografisk og botanisk sett variert område med innslag av eldre bar- og løvskog og mye døde trær i ulike nedbrytningsfaser.

08.11.2019

Sjømannsheia naturreservat

Området er dominert av furuskog på skrinn mark, delvis med svært gamle trær. Trolig er en del av trærne over 400 år gamle. På sjømannsheia kan en finne flere furuskogtyper, som tyttebær-furuskog, lavfuruskog og blåmose-furuskog.

08.11.2019

Selskjæra naturreservat

Øygruppa Selskjæra, som ligger nordvest for Furholmene ytterst i Fossingfjorden, er fredet.  

08.11.2019

Røsskleiva naturreservat

Røsskleiva er en del av området fra Langesundstangen til Stathelle i Bamble, hvor en finner noen av de største sammenhengende kalkfuruskogene i Norge. Området har en rik flora med flere sjeldne arter, og er også et viktig friluftsområde. 

08.11.2019

Rognsflauane naturreservat

Rognsflauane er fredet for å bevare et særpreget og forholdsvis uberørt kystnært barskogområde på kalkgrunn med flere rike barskogsamfunn. Området har en større barlindbestand og en spesielt rik og variert flora.

08.11.2019

Rognholmen naturreservat

Rognholmen ligger nordvest for Stavseng fyr på Skåtøy. Holmen er hekkeplass for sjøfugl, og reservatet omfatter også sjøarealene som ligger innenfor en avstand på 50 m fra land. Som i mange sjøfuglreservater er det ferdselsforbud til lands og til vanns i Rognholmen naturreservat fra 15. april til 15. juli. Dette er for at fuglene ikke skal forstyrres under hekkingen.

08.11.2019

Omborsnesholmane naturreservat

Omborsnesholmane naturreservat består av tre større holmer og noen skjær mellom Stathelle og Findal i Bamble.

08.11.2019

Nustad naturreservat

Nustad naturreservatet ligger nordvest for Langesund, og er et meget artsrikt område som langt på vei er urørt.

08.11.2019

Nordre Lia naturreservat

Nordre Lia naturreservat ligg sørvendt på rasmark og blokkmark ved foten av ei blankskurt fjellside under Lifjell, innerst i Kleivgrend i Fyresdal. Området har særskild naturvitskapeleg verdi på grunn av førekomst av rein edellauvskog med ask, hassel og alm, eldre ospeholt med grove gadd og læger og fleire trua og sjeldsynte arter av lav og sopp som veks på daud ved.

08.11.2019

Lågåsmyr naturreservat

Lågåsmyr er ei langstrakt myr omgitt av lave åser. Reservatet grenser inn til Sjømannsheia naturreservat. Overflaten på myra er for det meste ganske våt, og det renner en bekk gjennom det meste av myra. Det finnes også et mindre område med såkalt nedbørsmyr.

08.11.2019

Lun naturreservat

Lun naturreservat ligger på nordøstsida av Kilsfjorden i Kragerø, og er et variert skogsområde dominert av lauvskog og en del furu. Spesielt for området er det at en finner en stor og kystnær forekomst av barlind. Barlinden har vanligvis trehøyder på 7–8 meter, men enkelte trær når opp i 10 meter. Berggrunnen består av bergarten gabbro, som avgir relativt mye plantenæring.

08.11.2019

Lindholmane naturreservat

Lindholmane er fredet for å bevare livsmiljøet for plante- og dyrelivet i området, særlig ut fra hensynet til sjøfuglene og deres hekkeplasser.

08.11.2019

Lindheim-Mannsmyr naturreservat

Reservatet ligger ca. 200 moh. sørvest for Sannidal ved fylkesgrensa til Agder.

08.11.2019

Lille Såstein naturreservat

Øygruppa Lille Såstein, som ligger øst for Såstein i Bamble, er fredet.

08.11.2019

Langøya landskapsvernområde med dyre- og plantelivsfredning

Langøya er vernet for å bevare et vakkert og egenartet kystlandskap med kalkfuruskog, kalkbergvegetasjon, kalktørrenger og havstrandvegetasjon, med et stort antall kravfulle og sjeldne plante- og insektarter.

08.11.2019

Langesundstangen naturreservat

Langesundstangen ligger sør for Langesund sentrum i Bamble. Området er kystnært, og i reservatet finner en blant annet naturtyper som er knyttet til saltvann og saltvannspåvirkede miljøer (havstrand). Langesundstangen naturreservat har betydning for bevaring av flere sjeldne og trua arter av bl.a. karplanter, lav og insekter.

08.11.2019

Krålen naturreservat

Området ligg heilt nord i Fyresdal kommune mot grensa til Tokke kommune. Reservatet ligg i den austvendte lia av Skipsfjødd, nordvest for Skredvatnet. I nord er reservatet avgrensa av ein 300 kV krafledning opp Bjørndalen.

08.11.2019

Kråka naturreservat

Øya og sjøområdene rundt er fredet for å bevare livsmiljøet for plante- og dyrelivet i området, særlig ut fra hensynet til sjøfuglene og deres hekkeplasser.

08.11.2019

Krogshavn plantefredningsområde

Krogshavn plantefredningsområde i Bamble er ei 100 m lang, 4 m brei og 1 m dyp grøft ved Krogshavn leirplass.

08.11.2019

Knipheia naturreservat

Reservatet ligger på nordsida av Barlandskilen og er ei sørvendt, artsrik og frodig skråning som følge av den kalkholdige grunnen i området. 

08.11.2019

Kjær naturreservat

Kjær er fredet for å bevare en forekomst av edellauvskog med særlig urørt preg og av stor plantegeografisk interesse.

08.11.2019

Kjeholmskjæra naturreservat

Kjeholmskjæra naturreservat består av fem holmer med omkringliggende sjøarealer nordvest for Kjeholmen i Kragerø. Reservatet ligger i Haslumkilen nord for Ospvika. Området er hekkeplass for sjøfugl.

08.11.2019

Kiletjernene naturreservat

Kiletjernene er fredet for å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

08.11.2019

Kammerfossåsen naturreservat

Kammerfossåsen naturreservat ligger nordvest for Kragerø by ved Sluppan. Reservatet omfatter Sluppantjern, et bratt skogkledd område i Kammerfossåsen nord for tjernet og et mindre sumpområde på sørsida av tjernet.

08.11.2019

Jomfruland nasjonalpark

Nasjonalparken dekker den ytre delen av kysten i Kragerø og strekker seg fra Bamble i nord til Risør i Agder i sør.

08.11.2019

Hæstad naturreservat

Hæstad naturreservat ligg nordvest for Spokkeligrend og Veum kyrkje i den nordre delen av Fyresdal. Reservatet utgjer eit større ås- og fjellparti øst for Mjåvatn og nord for garden Hæstad. Mot nord grenser reservatet til Tokke.

08.11.2019

Horsfjellmyra naturreservat

Horsfjellmyra naturreservat ligger nordøst for Gonge i Bamble kommune. Reservatet består av et myrkompleks med både nedbørsmyr og jordvannsmyr. Mens ei jordvannsmyr får tilførsel av vann og næring både fra nedbør og tilsig fra omgivelsene, får nedbørsmyrer kun tilførsler fra nedbør.

08.11.2019

Hellestveit naturreservat

Hellestveit naturreservat ligger nord for Herreelva, like øst for utløpet av Hellestveitvannet. Reservatet er et område med lågurt-eikeskog i ei sørvestvendt li. Skogen er preget av storvokste, rette eiker, og både blant buskene og i vegetasjonen langs bakken finner en flere varmekjære arter.

08.11.2019

Hellesengtjenna naturreservat

Reservatet ligger nordøst på Skåtøy, og består av Hellesengtjenna med omkringliggende strandarealer. Området har velutviklet strandsumpvegetasjon hvor en kan finne den sjeldne planten vipestarr og andre sjeldne arter.

08.11.2019

Heddedalane naturreservat

Reservatet er eit skogområde som ligg på nordsida av Bandak på ei høgde frå 72 til 800 meter over havet. Området er prega av bratte, vanskeleg tilgjengelege lier på rik grunn av basaltiske bergartar.

08.11.2019

Gårdemma naturreservat

Gårdemma naturreservat er ei grunn vik med tilgrensende landareal som ligger innerst i Bambles del av Vollsfjorden, sør for Langøya. Området er egenartet med strandeng og variert strandsumpvegetasjon hvor en finner flere sjeldne plantearter.

08.11.2019

Grøssås naturreservat

Grøssås naturreservat er et skogområde som ligger i et kollelandskap ned mot Hellestveitvann-Mevann i Bamble. Reservatet omfatter et areal med til dels bratte sør- og sørøstvendte lier ned mot vannene. I disse sørøstvendte liene finner en et uvanlig stort, intakt og nesten sammenhengende område med lågurt-eik(linde)skog.

08.11.2019

Grønnåsliane naturreservat

Grønnåsliane ligger midt i Kragerø kommune på nordsida av Kilsfjorden. Reservatet består av kystnær edellauvskog med alm, lind og ask og innslag av svartorskog og gråor-askeskog.

08.11.2019

Gjermundsholmen naturreservat

Reservatet ligger på nordvestre del av Gjermundsholmen ved Stathelle. Berggrunnen består av kalkrike bergarter fra de geologiske periodene kambrium og silur (kambro-silur), og gjennom store deler av reservatet går et vestvendt brattheng. Området er egenartet med flere sjeldne arter av lav, samt naturtypene havstrand og kalktørrenger med forekomst av flere sjeldne plantearter.

08.11.2019

Geitholmsundet naturreservat

Fire skjær i Geitholmsundet øst for Gumøy i Kragerø er fredet. Holmene er hekkeplass for sjøfugl, og fredningen gjelder også omkringliggende sjøarealer innenfor en avstand av ca. 50 m fra land. For at ikke sjøfuglen skal blir forstyrret i hekketida, er det ferdselsforbud til lands og til vanns i reservatet fra 15. april til 15. juli.

08.11.2019

Fugldalen naturreservat

Området ligg inn for Kleivgrend i Fyresdal kommune, om lag 15 km nordvest for nordenden av Fyresvatn. I vest følgjer vernegrensa i stor grad fylkesgrensa mot Agder.

08.11.2019

Demningane og Gravtjernåsen naturreservat

Området er fredet for å bevare bestemte typer natur i form av rik edellauvskog og jordvannsmyr, og for å ta vare på et område som har stort biologisk mangfold med forekomster av sjeldne og trua arter av sopp og lav.

08.11.2019

Børsesjø naturreservat

Børsesjø er fredet for å bevare en næringsrik innsjø med et rikt plante- og dyreliv, særlig av hensyn til det rike fuglelivet.

08.11.2019

Burøytjern naturreservat

Burøytjern naturreservat ligger på Skåtøy. Tjernet har forbindelse med sjøen og er tørrlagt ved lavvann. Reservatet grenser mot Burøy skjærgårdsparkområde.

08.11.2019

Bumyr naturreservat

Reservatet ligger like nord for vestenden av Stølefjorden i Kragerø. Bumyr er ei typisk kystnær flatmyr i urørt stand, med mange plantearter som er karakteristiske for kysten (suboseaniske plantearter). Blant disse artene finner en rome, pors, klokkelyng og blåtopp, samt flere kystbundne mosearter.

08.11.2019

Bukkholmskjæra naturreservat

Skjæra og sjøområdene rundt er fredet for å bevare livsmiljøet for plante- og dyrelivet i området, særlig ut fra hensynet til sjøfuglene og deres hekkeplasser.

08.11.2019

Bråtane naturminne

Bråtane er fredet for å bevare en damtjernittlokalitet som er av nasjonal og internasjonal verdi for forskning, undervisning og informasjon om bergarter og prosesser knyttet til dannelsen av Fensfeltet.

08.11.2019

Brårfjell naturreservat

Brårfjell naturreservat ligg i Kleivgrend i Fyresdal, om lag 9 km nordvest for Fyresdal sentrum. Arealet ligg i den austvendte lisida av Nautefjell/Brårfjell, rett nordvest for Bondalsvatn.

08.11.2019

Brennevinsholmen østre biotopvern etter viltloven

Brennevinsholmen østre er et såkalt biotopvern etter viltloven. Området er vernet for å beskytte en viktig holme for sjøfugler mot forstyrrelser i hekketiden.

08.11.2019

Brattøykollen naturreservat

Brattøykollen naturreservat er den høye kollen på nordvestre del av Brattøy, som er den største øya i indre del av Kilsfjorden i Kragerø. Området er egenartet som en lite påvirket, gammel ask-eikeskog som vokser på rasmark (ur/skredutsatt terreng), hvor en også finner grovvokst furu og en sjelden og artsrik flora av karplanter. I Brattøy finnes en av landets største bestander av den sjeldne arten buskvikke, som tilhører erteblomstfamilien.

08.11.2019

Borgestad naturminne

Eiketrær kan bli svært gamle og er levested for mange arter av særlig insekter, sopp og lav.

08.11.2019

Bjønntjenn naturreservat

Bjønntjenn naturreservat utgjør et topp-parti i et lavtliggende kollelandskap sør i Drangedal, nær grensa til Gjerstad. Furu og gran er dominerende treslag, men i vest finnes blandingsskog med rik treslagsblanding og innslag av alm, lind, spisslønn og hassel. Området har stort biologisk mangfold, og ni ulike og sjeldne vedboende sopper er registrert.

08.11.2019

Bjønnknuten naturreservat

Bjønnknuten ligger i kommunene Drangedal og Kragerø sør for nedre Toke og vest for Farsjø. Hoveddelen av området ligger på Statskog SFs grunn, og en mindre del på privat grunn.