Start av frivillig skogvern for 13 område

Heddedalane naturreservat i Tokke. Foto: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Heddedalane naturreservat i Tokke. Foto: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Melding om start av verneplanprosess for nye område for frivillig vern av skog i kommunane Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Midt-Telemark, Notodden, Porsgrunn, Seljord, Tinn og Tokke

Fylkesmannen varslar med dette at det er starta opp verneplanarbeid for følgjande 13 område som er aktuelle for vern etter naturmangfoldloven:

Namn på område 

Kommune

Totalt tilbudt areal i daa

Verneverdi*

Supplerande opplysningar

Miland

Tinn

2224

Regional

(**)

Utviding av Mælslia naturreservat

Vasstveitåsen

315

Regional

(**)

Tørr kalkfuruskog

 

Dalåsen

Hjartdal

2174

Nasjonal

(***)

Gammel låglandsbarskog og rike skogtyper

Myklestul

481

Lokal (*)

Utviding av Gausdalen naturreservat – frå LVO til NR

Lynglifjellet (Ånevatn)

Kviteseid

7114

Regional

(**)

Utviding av Bandaksliane  naturreservat - storområde

Korseikåsen

Porsgrunn

256

Regional

(**)

Utviding av Korseikåsen naturreservat

Skitnebufjellet

Notodden

921

Regional

(**)

Gamal furuskog med stort artsmangfald

Muttjønn

Notodden

1332

Nasjonal (***)

Gamal låglandsfuruskog med stort artsmangfald

Bolkesjø

Notodden

1435

Regional (**)

Gamal brannpåvirka låglandsfuruskog

Raudgjuv (Bjørgefjell)

Seljord

4800

Regional/nasjonal (**/***)

 

Bekkekløft

Barlinddalen

Midt-Telemark

850

Regional (**)

Gamal furuskog og rik blandingsskog

Heddedalane

Tokke

1350

Nasjonal (***)

Edellauvskog og kalkfuruskog med stort artsmangfald

Ystesund

Fyresdal

3542

Lokal (*)

Gamal granskog og lågurtskog

 

Verneplanarbeidet gjeld areal der grunneigarane har kome med tilbod om frivillig vern av skog, og i tillegg noko offentleg eigd skog (Statskog SF og Miljødirektoratet) i området Miland i Tinn kommune.

Synspunkt i samband med verneplanarbeidet kan sendast til Fylkesmannen innan 27. juli 2020.

Vi ber om at fråsegner blir sendt oss på e-post: fmvtpost@fylkesmannen.no,
då dette vil lette den vidare sakshandsaminga.

Vi ber om at avsendar presiserer kva for område uttalen gjeld for.