Kvotejakt på gaupe starter 1. februar

Her kan du lese mer om kvoter, jaktområder, pliktig registrering og annen nyttig informasjon.

Rovviltnemnda har åpnet for jakt på gaupe i rovviltregion 2 (Buskerud, Telemark, Vestfold og Aust-Agder).

Nytt av året er at alle jegere plikter å registrere seg på Fylkesmannens SMS-vaslingstjeneste. Lenke til SMS-varsling ligger i menyen til høyre.

Totalkvoten for regionen er på:
20 dyr, hvorav maksimalt 6 hunndyr eldre enn ett år. 5 dyr, inkludert en voksen hunn, holdes tilbake for tildeling ved eventuell ny kunnskap om bestandsforholdene.

Mordyr i lag med unger er unntatt fra tillatelsen 1.- 14. februar.

Vedtaket var påklaget. Klima- og miljødepartementet opprettholder rovviltnemnda i region 2 sitt vedtak om kvote på 20 for kvotejakt på gaupe i 2020.
Lenke til vedtaket i menyen til høyre. 

Informasjonen i denne artikkelen er også oppsummert i dokumentet som du finner til høyre på denne siden som enkelt kan skrives ut eller for eksempel lagres på smartelefon. 

8. desember 2019 ble en gaupeunnge påkjørt i Kviteseid i jaktområde 3.
Denne kommer da som fradrag på kvota.
Kvota i jaktområde 3 blir da ved jaktstart 5 dyr (og 2 voksne hunner).


Kvoten er fordelt på følgende jaktområder, se også kart under: 

  • Jaktområde I: Tidligere Buskerud fylke med unntak av Kongsberg og Øvre Eiker og Drammen sør for Drammensvassdraget – 6 dyr hvorav maksimalt 2 voksne hunner.

  • Jaktområde II: Tidligere Vestfold fylke, østlige deler av tidligere Telemark fylke og Kongsberg kommune og kommunene Øvre Eiker og Drammen sør for Drammensvassdraget i Buskerud – 3 dyr hvorav maksimalt 1 voksen hunn.

  • Jaktområde III: Resten av Telemark og tidligere Aust-Agder fylke med unntak av beiteprioritert område – 5 dyr hvorav maksimalt 2 voksne hunner.

  • Jaktområde IV: Beiteprioritert område i Aust-Agder (Bygland, Evje og Hornes, Iveland, Birkenes og Lillesand) – kvotefri jakt. 

 

Kart over jaktområdene med kvoter. NB! I jaktområde III er kvoten nå på 5 dyr hvorav maksimalt 2 voksne hunner

 

Ny SMS-varsling og kvoteinformasjon

Jeger plikter å holde seg jevnlig oppdatert om status på kvotejakta. Infotelefon skal sjekkes minimum før jaktstart og mellom kl. 12 og 13 daglig. Informasjon fås på telefonsvarer 32 26 67 00.
Ved lav gjenstående kvote må infotelefonen sjekkes oftere eller jegere må påse at de har dekning for å motta SMS-varsling om stans i jakta.
Jegere plikter også å registrere seg på Fylkesmennenes SMS-varsling for lisens- og kvotejegere.
SMS-varsling av felte dyr/gjenværende kvote er en ekstraservice som ikke erstatter krav til jeger om å holde seg oppdatert på kvotetelefonen, jamfør over. Registreringsside for fylkesmannens SMS-varsling for lisens- og kvotejegere finner du ved å trykke her. 

Fylkesmannen i Vestold og Telemark og Fylkesmannen i Agder har egne kvote- og varslingstelefoner. De finner du ved å trykke her. 

Melding om felt dyr

Felling av gaupe skal uten opphold og innen 30 min. meldes til Statens naturoppsyn (tlf 975 70 975) og Fylkesmannen (474 89 944). 

Felte dyr skal framvises for kontroll. Undersøkelsen vil bli utført av Statens naturoppsyn.

Innlevering av skutte dyr

Jeger eller preparant plikter å sende inn skrott av felt gaupe til vitenskapelig formål innen 1. juli samme år. Dersom ikke innleveringsfristen overholdes tilfaller dyret i sin helhet Viltfondet. 

Jakttid

Jakttid på gaupe er 01.02. – 31.03. Ved fylt kvote kan jakta stanses tidligere. Gaupejakt er ordinær jakt og er derfor underlagt ordinære jaktbestemmelser i medhold av viltloven. Dette innebærer blant annet at en må ha tillatelse fra jaktrettshaver for å kunne utøve jakt.

Krav til aldersgrense, våpen og skyteprøve

Gaupe er definert som storvilt, og aldersgrensen for å jakte gaupe er derfor 18 år. Det er tillatt å jakte gaupe både med haglegevær og rifle. Det er ikke tillatt å bruke halvautomatisk rifle med mer enn 2 skudd i magasinet og ett skudd i kammeret.
Når jakta utøves med rifle er det bare tillatt å bruke ammunisjon med ekspanderende prosjektil (blyspiss, hullspiss o.l.), og som har en anslagsenergi på minst 980 joule (100 kgm) på 100 meter. 
Jegere som ønsker å bruke rifle ved gaupejakt må ha bestått skyteprøve for storvilt samme jaktår.

Bruk av hund og fangstredskap

Det er lov å bruke løs på drevet halsende hund til jakt på gaupe. Fangst av gaupe er søknadspliktig og krever årlig tillatelse fra Fylkesmannen for den enkelte bås. Båsens konstruksjon, plassering og tilsynshyppighet skal framgå av søknaden.

Tilsyn av bås til fangst av gaupe skal utføres fysisk og/eller visuelt (kikkert) minst hver morgen og kveld.

Ettersøk og kontroll

Den som påskyter gaupe uten å felle, plikter uten opphold å underrette Fylkesmannen, kommunen og nærmeste politimyndighet, og ved skadeskyting gjøre det en kan for å avlive dyret snarest mulig.
Jeger og jaktlag som har deltatt ved skadeskytingen, skal uten godtgjørelse bistå viltmyndighet eller politi i det videre ettersøk.
Enhver som utøver jakt og fangst plikter å la seg kontrollerer av politi eller Statens naturoppsyn, og ved forlangende påvise skudd- eller fangststed.

Kartlegging av gaupebestanden

Påvising av familiegrupper er sentralt i overvåkingen og forvaltningen av gaupebestanden. Spor etter mulige familiegrupper meldes fortløpende til Statens naturoppsyn på telefonnummer 975 70 975, eventuelt via Scandobs.