Nasjonal jordvernpris 2019 – Ber om kandidater fra Vestfold og Telemark

Foto: ©Melsom VGS
Foto: ©Melsom VGS

Fylkesmannen ber om forslag til kandidater fra Vestfold og Telemark til nasjonal jordvernpris 2019. Fristen for å melde inn et begrunnet forslag til Fylkesmannen er tirsdag 26. mars 2019.

Stortinget vedtok i 2015 en nasjonal jordvernstrategi, og strategien ble oppdatert av regjeringen sammen med statsbudsjettet for 2018. Et av tiltakene i jordvernstrategien var å etablere en nasjonal jordvernpris. Prisen ble delt ut for første gang i 2017. Den gangen fikk Vestfold fylkeskommune prisen for sitt arbeid med jordvern, særlig med bakgrunn i tydelige mål og strategier for å ta vare på dyrka jord i den regionale planen for bærekraftig arealpolitikk (RPBA). Jordvernprisen skal deles ut på nytt i 2019. Fylkesmennene skal sende inn forslag til kandidater fra egne fylker til Landbruks- og matdepartementet innen 1. april 2019.

Kandidater til prisen er fylkeskommuner og kommuner som tar aktive grep i regionale planer og i kommune‐ og reguleringsplaner, eller som får gode resultater i samarbeid eller partnerskap med andre aktører. Aktørene kan være ulike parter innen offentlig politikk og forvaltning, næringslivet eller andre organisasjoner.

Hvordan foreslå kandidat?
Fylkesmannen ber om et begrunnet forslag til kandidater fra Vestfold og Telemark. Kandidatene må være en fylkeskommune eller kommune (eventuelt i samarbeid/partnerskap med andre aktører) som fortjener jordvernprisen i år. Det er mulig for fylkeskommuner og kommuner å nominere seg selv.

Fristen for å melde inn et forslag til Fylkesmannen er tirsdag 26. mars 2019. Forslaget må inneholde informasjon om kandidaten (og eventuelle samarbeidspartnere), og ikke minst en begrunnelse for nominasjonen. I begrunnelsen kan man vise til et spesifikt tiltak, en konkret arealplan, en samlet rekke av flere politiske vedtak eller liknende. Ytterligere dokumentasjon kan gjerne sendes som vedlegg.

Fylkesmannen vil vurdere innkomne forslag og fremme én eller flere kandidater fra Vestfold og Telemark til den nasjonale jordvernprisen 2019. Vi vil vektlegge kriterier som:

 - Konkrete, oppnådde resultater
 - Gode, planlagte tiltak
 - Gode informasjonsprosjekter
 - Nyskapende prosjekter og verktøy for jordvern
 - Integrering av jordvernhensyn i ulike prosesser
 - Andre forhold som tilsier at jordvern prioriteres høyt 

Forslag sendes elektronisk til:
fmvtpost@fylkesmannen.no og fmveofr@fylkesmannen.no     

Eventuelt per post til:

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Postboks 2076
3103 Tønsberg