Hva har det amerikanske 50-talls kjøkkenet med jordvern å gjøre?

Sammenhengene er flere enn vi aner. Jordvernkonferansen for Telemark og Vestfold satt fokus på samfunnsplanleggingen og jordvernet sin plass i dette.

Ifølge Arkitekt Alexandria Algard er dette utgangspunktet for tenking om effektiv arealbruk og de gode løsninger. Studien på 50-tallet viste planløsninger på kjøkkenet som var tungvinne. Dette kan overføres til våre omgivelser, der tenking om effektive løsninger skaper gode møterom, der folk trives. Dette sparer matjorda og naturressursene, reduserer bilbruk, er bedre økonomi og bidrar til mer klimavennlige løsninger. 

Jordvernkonferansen 2019 var et oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet og samlet omkring 100 deltakere fra de to fylkene. Statssekretær Widar Skogan gav det overordnete blikket for jordvernet sin plass i Norge og spilte på lag med fylkespolitikere og kommunepolitikere i de daglige veivalgene om arealbruk og jordvern. Tilstanden og utfordringene i Vestfold og Telemark ble presentert av landbruksdirektør Helge Nymoen. Det handler om nedbygging av matjord, men også om hvordan vi håndterer og bruker jorda sammen med eiendomslovverket.

Ordfører i Porsgrunn, Robin Kåss viser sider ved byutvikling og avveining mot jordvernet.

FNs rapporter om landareal, klima og biologisk mangfold ble løftet av professor Gunnar Austrheim og gir et viktig grunnlag i Norges og kommunenes arbeid nå og framover. Et helhetlig regionalt arbeid i det nye fylket Vestfold og Telemark fra 2020, blir derfor viktig for å ta dette videre på et regionalt nivå og med føringer for kommunens arbeid. Påtroppende fylkesordfører Terje Riis Johansen har definert begrepet «Ikea testen» som svar på hvor gode og langsiktige planer vi har, og vil jobbe fram styrende planer for det nye fylket. At vi også får reiselivets blikk på jordvernet er ikke tilfeldig; der det er folk og der folk trives, der skapes det og der vil vi reise. At det lokale og jordnære selger, beviste Pål Medhus med sin muntre vri på reiselivets avhengighet av kulturlandskapet og jordbruket som del av det bærekraftige tankegodset.  

Forsamlingen var aktiv og deltok med både spørsmål og synspunkt i paneldebatten som sammen med fylkesmann Per Arne Olsen avsluttet konferansen. Dette viktige arbeidet holder fram. Og allerede 21. januar vil det være en oppfølgingskonferanse i regi av Jordvernforeningen i Vestfold.  Arrangementet skal være på Gjennestad på kveldstid.

Se nyhetssak om jordvernkonferansen på Grønt fagsenter: https://www.grontfagsenter.no/nyheter/over-100-pa-jordvernkonferanse/