RMP-tilskudd

Tilskuddsordningen i Regionalt miljøprogram (RMP) 

Foretak som er berettiget produksjonstilskudd, kan søke tilskudd. Søknadsfristen i Vestfold og Telemark er 15. oktober - samme frist som for søknad om produksjonstilskudd.

Tilskuddsordningen revideres hvert år sammen med Bondelaget og Bonde- og småbrukarlaget.
Det er krav om journal over plantevernmidler og gjødslingsplan når det sprøytes og gjødsles.

Det er nå laget veiledning for alle tilskuddsordningene, klikk på det enkelte tiltaket i listen under, eller se veiledningsheftet i bladbar versjon som ligger i høyre kolonne.

Ny RMP-forskrift ligger i høyre kolonne, her finnes nå alle vilkårene knyttet til tilskuddsordningene.

Det oppfordres sterkt til å søke tilskudd elektronisk via Altinn.

 

Tiltak det kan søkes tilskudd til i Vestfold og Telemark 2019 er:

- Tilskudd til tiltak i kulturlandskapet

- Tilskudd til tiltak mot forurensning

Tiltak Beskrivelser Tiltaksklasser Enhet Foreløpig sats kr
Visse områder Alle områder
Kulturlandskap 

Drift av bratt areal

Bokmål   Nynorsk

For Telemark til fulldyrka og overflatedyrka arealer (nytt: Ikke begrenset areal) Helning 1:5 dekar 200  
Helning 1:3 dekar 300  

Drift av beitelag

Bokmål   Nynorsk

Beitelag med minst 2 medlemmer Storfe/hest dyr   15
Småfe dyr   10

Beiting av verdifulle jordbruks-landskap i innmark

Bokmål   Nynorsk

Gjelder i prioriterte områder Beiting dekar 150  

Beiting av verdifulle jordbruks-landskap i utmark

Bokmål   Nynorsk

Gjelder på øyer og i natur-vernområder v/kysten Storfe/hest dyr 1 200  
Småfe dyr 350  

Slått av verdifulle jordbruks-landskap

Bokmål   Nynorsk

Gjelder for Telemark i prioriterte områder Slått dekar 200  

Skjøtsel av gårdsdammer

Bokmål   Nynorsk

Slått, rydding eller beiting Dam stk   800
Biologisk mangfold

Slått av slåttemark

Bokmål   Nynorsk

Må være registrert i Naturbase og ikke motta tilskudd fra miljøforvaltningen Svært viktig dekar 2 000  
Viktig dekar 2 000  
Lokalt viktig dekar 2 000  

Skjøtsel av biologisk verdifulle arealer

Bokmål   Nynorsk

Arealer med trua arter på Norsk Rødliste Slått dekar   1 000
Beiting dekar   250

Skjøtsel av trua naturtyper

Bokmål   Nynorsk

Visse trua naturtyper registrert i Naturbase Slått/rydding dekar   500
Beiting dekar   250

Skjøtsel av styvingstrær

Bokmål   Nynorsk

Nytt: Det året treet styves Tre stk   800
Soner for pollinerende insekter Tilskudd til slått Høy sats meter   50
Kulturminner og kulturmiljøer

Drift av seter

Bokmål   Nynorsk

Nytt: Produksjon/døgn minst 45 l kumelk/25 l geitemelk i 6 u Egen foredling seter   55 000
Levering meieri seter   55 000

Skjøtsel av automatisk fredete kulturminner

Bokmål   Nynorsk

Gravminner, hustufter, helleristninger og veifar Slått dekar   500
Beiting dekar   250

Skjøtsel av steingjerder

Bokmål   Nynorsk

Grense til jordbruksareal Steingjerder meter   5

Skjøtsel av kulturhistoriske områder

Bokmål   Nynorsk

Nasjonale områder (KULA), Fredete områder Slått/rydding dekar 500  
Beiting dekar 250  
Friluftsliv

Vedlikehold av turstier i jordbrukslandskapet

Bokmål   Nynorsk

Gjelder delen av tursti over jordbruksareal Lav tilrettelegging meter   10
 

 

Tiltak Beskrivelser Tiltaksklasser Enhet Foreløpig sats kr
Prioriterte områder Andre områder
Avrenning til vann

Ingen jordarbeiding om høsten

Bokmål   Nynorsk

Korn, oljevekster, belgvekster, frøeng siste, høstingsår, grønngjødsling og grønnfôrvekster Erosjonsklasse 1 dekar 40 30
Erosjonsklasse 2 dekar 60 50
Erosjonsklasse 3 dekar 150 100
Erosjonsklasse 4 dekar 200 150

Gras på arealer utsatt for flom og erosjon

Bokmål   Nynorsk

Gras på arealer utsatt for erosjon Erosjonsklasse 3 og 4 dekar 65 0

Direktesådd høstkorn og høstoljevekster

Bokmål   Nynorsk

På arealer som ikke er jordarbeidet   dekar 100 50

Fangvekst som underkultur

Bokmål  Nynorsk

I korn, oljevekster og belgvekster   dekar 120 90

Fangvekst sådd etter høsting

Bokmål   Nynorsk

Etter tidligkulturer av poteter og grønnsaker   dekar 250 200

Grasdekte vannveier og grasstriper i åker

Bokmål   Nynorsk

Gras i dråg - min 6 m bred Grasstriper i åker - min 2 m Korn meter 25 20
Potet/grønnsaker meter 35 30

Grasdekt kantsone i åker

Bokmål   Nynorsk

Grasdekt kantsone mot vassdrag - min 6 m bred Korn meter 10 5
Potet/grønnsaker meter 30 20
Utslipp til luft

Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel

Bokmål   Nynorsk

I eng og åpen åker, gjelder også biorest   dekar 35 35

Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange

Bokmål   Nynorsk

I tillegg til tilskudd til nedlegging eller nedfelling   dekar 40 40
Plantevern

Ugrasharving i åker

Bokmål   Nynorsk

I korn og annet frø til modning   dekar 80 80

Ugrasbekjempelse i radkulturer

Bokmål   Nynorsk

I poteter, grønnsaker, fôrmais o.l. Mekanisk ugrasbekjempelse dekar 150 150
Miljøavtale
Miljøavtale for nedbørfelt Akersvannet (i kommunene Sandefjord og Tønsberg) Frivillig ordning med ekstra tilskudd til kombinasjoner av miljøtiltak i nedbørfeltet Trinn 1 dekar 70 0
Trinn 2 dekar 100 0