RMP-tilskudd

Tilskuddsordningen i Regionalt miljøprogram (RMP) 

Foretak som er berettiget produksjonstilskudd, kan søke tilskudd. Søknadsfristen i Vestfold og Telemark er 15. oktober - samme frist som for søknad om produksjonstilskudd.

Tilskuddsordningen revideres hvert år sammen med Bondelaget og Bonde- og småbrukarlaget.
Det er krav om journal over plantevernmidler og gjødslingsplan når det sprøytes og gjødsles.

Det er nå laget veiledning for alle tilskuddsordningene, klikk på det enkelte tiltaket i listen under.

Ny RMP-forskrift ligger i høyre kolonne, her finnes nå alle vilkårene knyttet til tilskuddsordningene.

Det oppfordres sterkt til å søke tilskudd elektronisk via Altinn.

 

Tiltak det kan søkes tilskudd til i Vestfold og Telemark 2019 er:

- Tilskudd til tiltak i kulturlandskapet

- Tilskudd til tiltak mot forurensning

Tiltak Beskrivelser Tiltaksklasser Enhet Foreløpig sats kr
Visse områder Alle områder
Kulturlandskap 
Drift av bratt areal For Telemark til fulldyrka og overflatedyrka arealer (nytt: Ikke begrenset areal) Helning 1:5 dekar 200  
Helning 1:3 dekar 300  
Drift av beitelag Beitelag med minst 2 medlemmer Storfe/hest dyr   15
Småfe dyr   10
Beiting av verdifulle jordbruks-landskap i innmark Gjelder i prioriterte områder Beiting dekar 150  
Beiting av verdifulle jordbruks-landskap i utmark Gjelder på øyer og i natur-vernområder v/kysten Storfe/hest dyr 1 200  
Småfe dyr 350  
Slått av verdifulle jordbruks-landskap Gjelder for Telemark i prioriterte områder Slått dekar 200  
Skjøtsel av gårdsdammer Slått, rydding eller beiting Dam stk   800
Biologisk mangfold
Slått av slåttemark Må være registrert i Naturbase og ikke motta tilskudd fra miljøforvaltningen Svært viktig dekar 2 000  
Viktig dekar 2 000  
Lokalt viktig dekar 2 000  
Skjøtsel av biologisk verdifulle arealer Arealer med trua arter på Norsk Rødliste Slått dekar   1 000
Beiting dekar   250
Skjøtsel av trua naturtyper Visse trua naturtyper registrert i Naturbase Slått/rydding dekar   500
Beiting dekar   250
Skjøtsel av styvingstrær Nytt: Det året treet styves Tre stk   800
Soner for pollinerende insekter Tilskudd til slått Høy sats meter   50
Kulturminner og kulturmiljøer
Drift av seter Nytt: Produksjon/døgn minst 45 l kumelk/25 l geitemelk i 6 u Egen foredling seter   55 000
Levering meieri seter   55 000
Skjøtsel av automatisk fredete kulturminner Gravminner, hustufter, helleristninger og veifar Slått dekar   500
Beiting dekar   250
Skjøtsel av steingjerder Grense til jordbruksareal Steingjerder meter   5
Skjøtsel av kulturhistoriske områder Nasjonale områder (KULA), Fredete områder Slått/rydding dekar 500  
Beiting dekar 250  
Friluftsliv
Vedlikehold av turstier i jordbrukslandskapet Gjelder delen av tursti over jordbruksareal Lav tilrettelegging meter   10
 

 

Tiltak Beskrivelser Tiltaksklasser Enhet Foreløpig sats kr
Prioriterte områder Andre områder
Avrenning til vann
Ingen jordarbeiding om høsten Korn, oljevekster, belgvekster, frøeng siste, høstingsår, grønngjødsling og grønnfôrvekster Erosjonsklasse 1 dekar 40 30
Erosjonsklasse 2 dekar 60 50
Erosjonsklasse 3 dekar 150 100
Erosjonsklasse 4 dekar 200 150
Gras på arealer utsatt for flom og erosjon Gras på arealer utsatt for erosjon Erosjonsklasse 3 og 4 dekar 65 0
Direktesådd høstkorn og høstoljevekster På arealer som ikke er jordarbeidet   dekar 100 50
Fangvekst som underkultur I korn, oljevekster og belgvekster   dekar 120 90
Fangvekst sådd etter høsting Etter tidligkulturer av poteter og grønnsaker   dekar 250 200
Grasdekte vannveier og grasstriper i åker Gras i dråg - min 6 m bred Grasstriper i åker - min 2 m Korn meter 25 20
Potet/grønnsaker meter 35 30
Grasdekt kantsone i åker Grasdekt kantsone mot vassdrag - min 6 m bred Korn meter 10 5
Potet/grønnsaker meter 30 20
Utslipp til luft
Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel I eng og åpen åker, gjelder også biorest   dekar 35 35
Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange I tillegg til tilskudd til nedlegging eller nedfelling   dekar 40 40
Plantevern
Ugrasharving i åker I korn og annet frø til modning   dekar 80 80
Ugrasbekjempelse i radkulturer I poteter, grønnsaker, fôrmais o.l. Mekanisk ugrasbekjempelse dekar 150 150
Miljøavtale
Miljøavtale for nedbørfelt Akersvannet (i kommunene Sandefjord og Tønsberg) Frivillig ordning med ekstra tilskudd til kombinasjoner av miljøtiltak i nedbørfeltet Trinn 1 dekar 70 0
Trinn 2 dekar 100 0