Koronaloven og kommunal sektor

Koronaloven kan bli brukt på områder av stor betydning for kommunene. Her er en oversikt over hvilke tilfeller Stortinget spesielt har i tankene for kommuner.

Stortinget vedtatt en lov som gir Kongen i Statsråd mulighet til å gi midlertidige og tidsbegrensede forskrifter som utfyller, supplere eller fraviker en rekke lover. Hjemmelen gjelder 62 konkrete lover, og kan kun benyttes til tiltak som er forsvarlige, effektive og forholdsmessige, og anses nødvendig for å oppnå lovens formål.

Lovens formål er å avhjelpe de negative konsekvensene av korona-utbruddet for blant annet næringslivet, offentlig sektor og samfunnet for øvrig.

Loven trådte i kraft på 24. mars 2020 og gjelder for én måned. 
I Prop. 56 L (2019-2020) er det identifisert en rekke tilfeller hvor slike forskrifter kan være aktuelle.

 

For kommunene er det spesielt følgende tilfeller lovgiver tenker på: 

Smittevernbegrensning
Det kan være behov for statlig regulering om smittevernbegrensning og egne lokale reguleringer på enkelte felt som skaper særlige utfordringer, jf. debatten rundt lokale karantenevedtak.

 

Omdisponere arbeidskraft

Det kan være behov for å omdisponere arbeidskraft.

 

Utvidet tjenesteplikt og beordringsadgang

Det kan være behov for utvidet tjenesteplikt og beordringsadgang. Barnevernet blir brukt som eksempel.

 

Dispensasjon fra reglene om arbeidstid, overtid osv.

Det kan være behov for å gi dispensasjon fra reglene om arbeidstid, overtid osv. i arbeidsmiljøloven.

 

Sosialhjelp

Det kan være behov for å vurdere å forskuttere midlertidige ytelser gjennom hjemmel til å pålegge kommuner å yte sosialhjelp til selvstendig næringsdrivende, frilansere osv. Vanlige krav om først å bruke oppsparte midler, kan tenkes fraveket.

 

Barnevernet

Det kan være behov for å gjøre unntak for barnevernet i situasjoner med stort personalfravær, f.eks. tilpassede saksbehandlingsregler for Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker; regler for møter og bemanning, antall tilsyn osv.

 

Plan- og bygningsloven

Det kan være behov for å fravike regler i plan- og bygningsloven for å legge til rette for rask innkvartering, lagring av materiell, rekvirere byggverk og fast eiendom, oppføring av bygg mv., rekvisisjon for å sikre innkvartering av asylsøkere, gi rask tidsbegrenset bruksrett.

 

Kommuneloven

Det kan være behov for å gi forskrifter til kommuneloven som åpner for midlertidig delegering av kommunestyrets kompetanse til ordfører eller kommunedirektør, til å inngå vertskommunesamarbeid og ellers gi adgang til andre enn kommunestyret selv til å treffe vedtak. Det kan også være behov for å fravike frister for avgivelse og fastsettelse av dokumenter, f.eks. revisorberetning som skal sendes til kommunestyret senest 15. april.

 

Forvaltningslovens saksbehandlingsregler

Det kan være behov for å fravike forvaltningslovens saksbehandlingsregler: F.eks. dispensasjon fra forskrifter vedtatt med hjemmel i smittevernloven, slik som nasjonale eller lokale karantenevedtak.  Slike dispensasjoner vil være enkeltvedtak, og det kan tenkes fravikelse av disse, f.eks. plikt til å veilede om saksbehandlingsreglene ol.

 

Fravike krav om politiattest

Det kan være behov for å fravike krav om politiattest for en rekke viktige samfunnsinstitusjoner, slik som helsevesenet, barnevern osv., fordi det er behov for å tilsette folk raskt.

 

Utdanningssektoren

Det kan være behov for å lage mer fleksible regler innen utdanningssektoren for i størst mulig grad å gi elever og studenter opplæring og dokumentasjon av opplæringen. Det kan også bli aktuelt å fravike retter og plikter i introduksjonsprogrammet.