Frivillig vern av skog - Verneplan for Grøum i Tønsberg


Høringsfrist 05. august 2020 00:00

Bøkeskog på Grøum. Foto: Linda Myhre
Bøkeskog på Grøum. Foto: Linda Myhre

Høyringa gjeld vern av eit område med eldre bøkeskog på ca. 80 dekar.

Området har vorte tilbydt av private grunneigarar etter ordninga med frivillig vern, og er etter naturfagleg registreringar vurdert som regionalt verneverdig (**).

Formålet med høyringa er å få fram opplysingar om interesser som kan bli påverka av det planlagde verneforslaget.

Spørsmål til verneplanarbeidet kan rett sin til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark på telefon 33 37 10 00.

 

Frist for å kome med innspel er 5. august 2020

Du kan sende innspel på:

e-post til fmvtpost@fylkesmannen.no,
eventuelt per post til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg.