Høring av tillatelse etter forurensningsloven for Bonden Grønthandel AS i Sande kommune


Høringsfrist 24. januar 2020 00:00

Bonden Grønthandel AS har eksistert siden 1984 som potetvaskeri, og har med tiden blitt utvidet med skrelling og kutting av grønnsaker. Under tilsyn ble det klart at virksomheten må ha tillatelse etter forurensningsloven til sin virksomhet.

Virksomheten produserer i dag om lag 3600 tonn poteter/grønnsaker i året, og utslippene til Fossbekken, og videre til Sandeelva, fra bedriften består i hovedsak av prosessvann som inneholder næringssalter og organisk stoff. Den økologiske tilstanden i Fossbekken er svært dårlig som følge av høye verdier av nitrogen og fosfor, og utslippet fra Bonden Grønthandel medvirker til eutrofitilstanden i bekken. Fylkesmannen anser det som nødvendig å rense prosessavløpet og føre utslippspunktet direkte til Sandeelvas hovedløp.

På grunn av mange og omfattende dokumenter i søknadsprosessen, legges et utkast til tillatelse på høring.

 

Eventuelle uttalelser sendes innen 24. januar 2020 til:

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Postboks 2078, 3103 Tønsberg
eller på epost til fmvtpost@fylkesmannen.no