Søknad om utfylling og utdyping ved Havnevegen 90 i Skien kommune


Høringsfrist 11. november 2019 00:00

Rambøll søker på vegne av Statnett SF om tillatelse etter forurensningsregelverket til å fylle ut inntil 12600 m3 over et areal på 2700 m2 utenfor Havnevegen 90, gbnr. 227/44 i Skien kommune. Det søkes også om å utdype to grunner på vanndyp 3 og 5 meter hvorav begge skal utdypes til kote -7.

Hensikten med utfyllingen er landvinning og etablering av kai i forbindelse med oppføring av nytt lagerbygg for reservetransformatorer. Hensikten med utdypingen er å øke seilingsdyp for å sikre innseilingen til den nye kaia.

Utfyllingsarbeidet skal foregå fra land med sprengsteinmasser fra bedriftsområdet og fra utdypingen. Kaien skal fundamenteres på peler som vil bli satt i utfyllingsmassene, og vil i liten grad komme i kontakt med sjøbunnen. Det som blir pumpet opp gjennom pel vil bli sluppet ut i samme området, innenfor siltgardin. Grunnene skal skytes under vann og sprengsteinmassene skal graves opp på lekter for etterfølgende å benyttes til å stabilisere utfyllingen under den nye kaia. Det skal benyttes siltgardin under arbeidende og partikkelspredning under utfyllingsarbeidet skal overvåkes ved bruk av turbiditetsmåler.  

Sjøbunnen ved tiltaksområdet har blitt analysert for miljøgifter, og resultatene viser konsentrasjoner av TBT, dioksiner, kvikksølv og antracen tilsvarende tilstandsklasse V («svært dårlig») iht. klassifiseringssystem for sedimenter (02:2018).

I Miljødirektoratets Naturbase fremkommer det frem at det, i en avstand på ca. 650 til 1000 m fra tiltaksområdet, er registret fuglefredningsområde (Vollsfjorden midtre), naturreservat (Lagmannskjær), bløtbunnsområder i strandsonen av lokal viktig verdi og rik sump- og kildeskog av svært viktig verdi.

 

Eventuelle uttalelser til søknaden kan innen 11.11.19 sendes til:

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg
eller på epost til fmvtpost@fylkesmannen.no