Søknad om mudring i Færder kommune


Høringsfrist 21. november 2019 00:00

ABT Bygg AS søker på vegne av Stromness Eiendom AS tillatelse til å mudre sjøbunn med et masseuttak i Færder kommune.

ABT Bygg AS søker på vegne av Stromness Eiendom AS tillatelse til å mudre 1685 m2 sjøbunn med et masseuttak på 2500 m3 ved Berglyveien 16, gbnr. 19/186 i Færder kommune.

Dybden på mudringsstedet ønskes økt fra 0,5-1,5 meter til 2 meter. Formålet med mudringen er å øke seilingsdybden i felles båtanlegg. Arbeidet skal utføres med gravemaskin fra lekter. Det søkes om å dumpe massene på Beinskjæra dumpefelt i Sandefjord kommune.   

Sjøbunnen i tiltaksområdet har blitt analysert for miljøgifter, og resultatene viser konsentrasjoner av miljøgifter tilsvarende tilstandsklasse III (moderat) iht. Miljødirektoratets klassifiseringssystem for sedimenter (M-608/2016)

I Miljødirektoratets Naturbase (kart.naturbase.no) fremkommer det at omsøkte tiltak vil berøre bløtbunnsområde i strandsonen av svært viktig verdi og vil utføres nærme et svært viktig ålegrassamfunn.

Eventuelle uttalelser sendes til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på epost til fmvtpost@fylkesmannen.no innen 21.11.2019