Ekstra tilskot til eldre

Koronapandemien har ramma mange av våre eldre hardt, og det er difor etablera to tilskotsordningar med over 25 millionar til Vestfold og Telemark fylke. Dei to tilskota er ei eingongsordning.
Merk at søknadsfristen er forlenga til 20. september 2020.

For tilskot til aktivitetstiltak for å motverke einsemd skal 11,5 millionar delast ut. Målet for aktivitetstilbodet er å stimulere til innovative tiltak for å oppretthalde aktivitet og sosial kontakt, slik at personar i målgruppa får aktive og meiningsfulle kvardagar, gode opplevingar og sosial kontakt med sine næraste.

For aktivitetstilbod og besøksvert er det 14,1 millionar til utdeling. Målet for dette tilskotet er at kommunar legg til rett for at besøksvert i sjukeheim og omsorgsbudstad for eventuelt i samarbeid med frivillige organisasjonar, og å hjelpe slik at besøk blir gjennomført på ein hyggeleg, god og smittevernsikker måte.

Frist for å søke på tilskota er 20.09.2020. Meir informasjon om dei to tilskota finn du i vår tilskotskalender. Sjå under Lenker.