Regelverket for skolegudstjenester

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark mottar jevnlig henvendelser fra både foreldre og skoler som har spørsmål rundt regelverket for skolegudstjenester. I den forbindelse minner vi om at Utdanningsdirektoratet kom med en ny og oppdatert veileder om skolegudstjenester i november 2018.

Det ble for mange skoler en for kort frist å klare å forholde seg til den nye veilederen allerede fra 2018, men vi legger til grunn at skolene bruker denne ved planlegging av årets eventuelle skolegudstjeneste.

I denne veilederen oppfordres alle skoler – etter vedtak fra Stortinget - å tilby elevene skolegudstjeneste.  Hvis elevene tilbys skolegudstjeneste, må skolene også tilby et likeverdig alternativt opplegg for elever som ikke går i kirken. Når det gjelder utforming av det alternative tilbudet viser vi til følgende fra veilederen:

Skoler som tilbyr elevene å delta på en skolegudstjeneste, må også tilby et likeverdig alternativ for elever som ikke ønsker å delta på gudstjeneste. Dette skal være noe annet enn en gudstjeneste, men det alternative tilbudet skal også være et pedagogisk opplegg der elevene lærer om kultur og tradisjoner i Norge. Det skal være et planlagt tilbud, og skolen skal gi god informasjon til elever og foreldre om hva det alternative tilbudet er.

Eksempler på alternative tilbud er temadag, lesestund, sangstund, lysfest eller andre aktiviteter knyttet til kultur og tradisjoner for ulike høytider i løpet av året. Verken skolegudstjenesten eller det alternativet tilbudet skal være en del av KRLE-faget.

Veilederen er tydelig på at skolegudstjenesten ikke bør være en skoleavslutning.

Når det gjelder informasjon til foresatte viser vi til følgende utdrag:

Skolen bør involvere foreldrene i dialog om deltakelse i og gjennomføring av skolegudstjenester og hva som kan være et alternativt tilbud. Dette kan for eksempel gjøres i samarbeidsutvalget, foreldrerådet eller FAU.

 Skolen skal gi informasjon til alle foreldre i god tid hvis skolen ønsker å tilby elevene å delta på skolegudstjeneste. Samtidig skal skolen gi informasjon om det alternative tilbudet til elevene som ikke ønsker å delta på gudstjeneste. Skolen kan informere i for eksempel foreldremøter, på skolens nettsider eller på ulike læringsplattformer.

Den nye veilederen tar ikke lenger stilling til om det bør være aktiv påmelding eller avmelding til skolegudstjeneste eller alternativt tilbud. Det presiseres at det er opp til skolene hvordan de vil holde oversikt over hvilket tilbud elevene skal delta i.

Elever som er over 15 år kan selv bestemme hvilket tilbud de vil delta på. Nå det gjelder elever under 15 år er det i utgangspunktet de foresatte som bestemmer, med de foresatte kan la barnet selv bestemme dersom de mener barnet selv er gammelt og modent nok til å ta ansvar for egne valg.

Veilederen gjelder også for skoler som er godkjent etter friskoleloven, med unntak av skoler godkjent på religiøst grunnlag.

Både kommuner og friskoler har av Fylkesmannen i Vestfold og Telemark fått tilsendt informasjon om regelverket for skolegudstjenester.