En trygg skoledag uten mobbing

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Fylkesmannen.

Si fra til rektor først

Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde fra til rektor. Rektor skal ta deg på alvor og skolen må undersøke det som har skjedd. De voksne på skolen skal gjøre alt de kan for å hjelpe deg. Skolen skal ta tak i saken din innen det har gått en uke. Deretter skal skolen lage en skriftlig plan for hvordan de skal hjelpe deg. Du kan være med på å lage planen hvis du ønsker det.

Si fra til Fylkesmannen hvis skolen ikke gjør nok

Hvis skolen bruker mer enn en uke på å gjøre noe med saken, kan du kontakte oss hos Fylkesmannen. Det samme gjelder hvis du føler at skolen ikke tar deg på alvor. Vi som jobber hos Fylkesmannen, skal først finne ut om skolen har gjort jobben sin. Etter det skal vi bestemme hva skolen skal gjøre for at du skal få en trygg og god skolehverdag.


PS. Du kan alltid kontakte oss hos Fylkesmannen hvis du lurer på noe. 

Vis mer

Skolen skal handle raskt for å sikre at alle elever har et trygt og godt skolemiljø. Skolen har fått en skjerpet plikt igjennom en ny aktivitetsplikt og dokumentasjonsplikt. Det sentrale ved den nye aktivitetsplikten er at denne plikten skal erstatte rektor sin plikt til å fatte enkeltvedtak i skolemiljøsaker.

Det er innført en skjerpet aktivitetsplikt hvis det er en ansatt på skolen som krenker en elev. Aktivitetsplikten gjelder for alle ansatte på skolen.   

Fylkesmannen får en ny rolle når saker knyttet til elevenes skolemiljø skal behandles. Fylkesmannen skal håndheve den nye ordningen ved å vurdere om skolen har oppfylt sin lovpålagte aktivitetsplikt i elevsaker og kan vedta tiltak som skolen må iverksette.

Den nye ordningen skal sikre at elever og foreldre får mulighet til å få prøvd sin sak av en myndighet utenfor skolen. Den nye håndhevningsordningen skal være enklere, raskere og mer brukerorientert.

Om aktivitetsplikten

Alle som arbeider på skolen skal følge med på om elever har et trygt og godt skolemiljø og om mulig gripe inn ved krenkelser som mobbing, vold og diskriminering. Rektor skal varsles hvis det er mistanke om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal snarest undersøke saken.

Når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt, eller skolen avdekker dette gjennom undersøkelser, skal skolen så langt det finnes egnede tiltak sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Det er elevens oppfatning som avgjør om han eller hun har et trygt og godt skolemiljø. Verken skolen, skoleeier eller Fylkesmannen kan sette elevens oppfatning til side eller overprøve denne.

Skolen skal sørge for at elever som er involvert i saken blir hørt. Barnets beste skal alltid være et grunnleggende hensyn i skolen sitt arbeid. Når skolen iverksetter tiltak, skal skolen lage en aktivitetsplan for dette. Skolen skal også dokumentere hva som er gjort for å løse saken.

Om håndhevningsordningen

Hvis en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø kan saken meldes til Fylkesmannen. Saken kan meldes til Fylkesmannen en uke etter at den er tatt opp med rektor. Det er eleven eller foreldrene som kan melde saken til Fylkesmannen, enten muntlig eller skriftlig.

Fylkesmannen skal etter at saken er meldt vurdere om skolen har oppfylt aktivitetsplikten sin. Fylkesmannen skal innhente opplysninger fra skolen, tvinge frem handling og følge opp saken helt til eleven har det godt på skolen.

Fylkesmannen skal sørge for at barnet er hørt eller blir hørt. Hva som er det beste for barnet skal alltid være et grunnleggende hensyn.

Fylkesmannen fatter et vedtak som forteller hvordan skolen skal følge opp for å gi eleven et trygt og godt skolemiljø. Eleven eller foreldrene kan klage på vedtaket til Utdanningsdirektoratet.

Dette er en forenklet fremstilling av regelverket. For mer utfyllende informasjon om nytt kapittel 9 A i opplæringsloven viser vi til lovteksten og forarbeidene til loven. Se lenke til høyre for mer informasjon fra Utdanningsdirektoratet og lenke til lovteksten.


Dette står i loven

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Skolen skal hele tiden jobbe for å få et best mulig skolemiljø og at skolen skal oppleves som trygg og god for elevene. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.

Alle voksne som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra og gripe inn mot mobbing og annen krenking. De skal også varsle rektor hvis de får mistanke og kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt.

Dette står i opplæringsloven  kapittel 9A og gjelder fra 1.8.2017.

Kontakt oss om skolemiljø

Vestfold og Telemark: 46 83 16 21 

Vi tar telefonen mandag til fredag mellom kl. 09.00 og 14.30.

Utenom denne tiden kan dere sende SMS og vi ringer tilbake neste virkedag.

Du kan også melde fra elektronisk i vårt meldeskjema.