Tilskudd til innføring av velferdsteknologiske løsninger i 2019

Tilskuddet er knyttet til Nasjonalt program for velferdsteknologi, som er en del av Omsorg 2020.

Hovedmålet for programmet er at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020. Samarbeidsprosjekter som er med i Nasjonalt program for velferdsteknologi vil bli prioritert, og for nye søknader vil prosjekter med samarbeid mellom flere kommuner prioriteres.

Tilskuddet er en stimuleringsordning for delvis dekning av utgifter til prosjektledelse og implementeringsstøtte i kommunene. Kommunene som får tilskudd vil få oppfølging underveis i prosjektperioden i form av nettverkssamlinger og prosessveiledning til tjenesteinnovasjonsprosesser, samt støtte til anskaffelsesprosesser og opplæringstiltak. Det gis ikke støtte til anskaffelse av utstyr.

Søkerkommuner må ha strategisk forankrede planer, og søknaden må være forankret hos rådmannen. De må også være i gang med prosjekter knyttet til implementering av velferdsteknologi. Se tilskuddets regelverk for mer informasjon.

Søknad sendes via Altinn til Helsedirektoratet, se lenke i feltet til høyre.

Ved ønske om å konsultere Fylkesmannen kontaktes Anette M. Thyrhaug av kommunene i Troms og Sissel Andreassen av kommunene i Finnmark.

Søknadsfrist:
01.02.2019 23:00:00
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarlig:
Helsedirektoratet i samarbeid med Fylkesmannen
Hvem kan søke:
Kommuner. Der flere kommuner går sammen, må en kommune være hovedansvarlig for søknaden.