Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til å utvikle sosiale tjenester som er hjemlet i sosialtjenesteloven.

Det overordnete målet er et helthetlig og samordnet tjenestetilbud tilpasset brukernes behov.  Gjennom nye arbeidsmetoder og samarbeidsformer skal brukerne oppleve økt kvalitet i tjenestene og dermed bedring i levekår.

Tjenestene skal utformes slik at brukere kan nyttiggjøre sin arbeidsevne slik at flest mulig kommer i lønnet arbeid og beholder tilknytningen til arbeidslivet over tid.

Tjenestene skal utvikles i tett samarbeid med bruker både på individ- og systemnivå.

Vi oppfordrer NAV-kontorene til interkommunalt samarbeid.

Fullstendig kunngjøringstekst, regelverk og søknadskjema finner du her (nav.no). 

Søknadsfrist:
01.02.2019 23:59:00
Målgruppe:
Sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon
Ansvarlig:
Arbeids -og velferdsdirektoratet
Hvem kan søke:
NAV-kontor
Rapporteringsfrist:
01.02.2020 23:59:00