Tilskudd til tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte tjenestebehov

Nå kan kommuner og statlige foretak søke tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov og tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging.

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov

Mål for ordningen er å styrke tilbudet til personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer.

Nasjonal bevilgning:  185 mill. kr i 2019

Prioriteringer

  • Det gis tilskudd til delfinansiering av etablering og drift av tverrfaglige aktivt oppsøkende behandlingsteam etter ACT- modellen (Assertive Community Treatment) og FACT-modellen (Flexible ACT). I DPS- regioner med et mindre befolkningsgrunnlag enn om lag 15 000 innbyggere, kan det gis tilskudd til andre typer oppsøkende og teambaserte tjenester.
  • Etablering av mottaks- og oppfølgingsentre (MO-sentre)
  • Lavterskel substitusjonsbehandlingstilbud, f.eks. etter modell av LASSO
  • Behandlingsforberedende tiltak
  • Housing First-tiltak
  • Det gis tilskudd til utprøving og evaluering av nye metoder/ arbeidsformer og modeller på psykisk helserus- og voldsfeltet.

Fullstendig utlysning finnes her

 

Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging  

Mål for ordningen er å styrke tilbudet til barn og unge som har behov for langvarig/ sammensatt oppfølging gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer.

Nasjonal bevilgning:  45 mill. kr i 2019

Det gis tilskudd til

Etablering av utprøvde og kunnskapsbaserte metoder, modeller og tiltak rettet mot utsatte barn og unge, samt til utvikling, utprøving og evaluering av nye metoder/ arbeidsformer og modeller på psykisk helse- rus- og voldsfeltet. Tilskuddet kan benyttes til etablering og drift (inkl. lønnsutgifter), opplæring/kompetanseutvikling, evaluering og annen implementeringsstøtte.

Etablering av lavterskeltilbud (f.eks. etter modell av Ung Arena), og utvikling og utprøving av modeller for tverrfaglig oppsøkende behandlings- og oppfølgingsteam for barn og unge, vil bli prioritert.

Fullstendig utlysning finnes her.

 

Regelverk og skjema for søknad i 2019 finnes i feltet til høyre.

Kontaktperson for kommuner og helseforetak i Troms: Kjetil Larsen

Kontaktperson for kommuner og helseforetak i Finnmark: Tyra Mannsverk

Søknad om tilskudd sendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Statens hus, 9815 Vadsø, eller på epost til fmtfpost@fylkesmannen.no.

Søknadsfrist:
01.03.2019 00:00:00
Målgruppe:
Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.                                                                          Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser som har behov for tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Kommuner og statlige foretak. Universitetssykehuset i Nord-Norge kan søke om tilskudd til Svalbard over tilskuddsordningene.
Rapporteringsfrist:
01.04.2020 00:00:00