Habilitering og rehabilitering

Tilskuddet skal stimulere til tjenesteutvikling i kommunene for å styrke feltet habilitering og rehabilitering.

Mål for ordningen

 • Å styrke habilitering og rehabilitering i kommunene. Grunnlaget for dette er "Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering 2017-2019" og krav og anbefalinger i "Veileder for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator".
 • Innen utgangen av tilskuddsåret skal kommunen ha en oppdatert plan for habilitering og rehabilitering.

Delmål:

 1. Styrke pasienters og brukeres muligheter for å opprettholde eller gjenvinne sin fysiske, sosiale og psykiske mestringsevne.
 2. Forebygge eller utsette behov for kompenserende tjenester.
 3. Sikre at tjenestetilbudet er i samsvar med befolkningens behov mht. faglig innhold, kvalitet og kapasitet, som beskrevet i Stortingsmelding 26 (2014-2015), "Fremtidens primærhelsetjeneste", med hovedvekt på kapittel 21.
 4. Styrke samarbeidet med brukerorganisasjoner, spesialisthelsetjenesten, andre sektorer og innad i kommunen.
 5. Sikre at pasienter og brukere får oppfylt retten til individuell plan og koordinator, samt styrke rollen som koordinator i kommunen.
 6. Sikre at koordinerende enhet legger til rette for helhetlige og koordinerte tjenester på tvers av fag, nivåer og etater.

Målgruppe

Pasienter og brukere med nedsatt funksjons- og mestringsevne som kan ha nytte av habilitering og rehabilitering. Tilbudet må samsvare med målgruppenes behov for sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering.

Tildelingskriterier

Tildelingen av tilskudd skjer etter en skjønnsmessig vurdering av søknaden. I vurderingen blir dette lagt til grunn:

 • at tiltak for å utarbeide eller oppdatere kommunens plan for habilitering og rehabilitering er beskrevet
 • hvordan kommunen sikrer tilbud i samsvar med befolkningens behov
 • hvordan tiltakene skal bidra til å oppfylle krav og anbefalinger i "Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator" samt måloppnåelse under pkt. 6 i regelverket for tilskuddsordningen.
 • at kommunen har synliggjort samarbeid med brukerorganisasjoner, spesialisthelsetjenesten og aktører utenfor helse- og omsorgstjenesten
 • at koordinerende enhet er sentral i utarbeidelse av kommunens plan
 • at søknaden er forankret på rådmannsnivå

Kommunen må bidra med egenfinansiering. Tilskuddsmidlene skal gå til stimulering av opptrapping i kommunen. 

Finansieringsplanen for tiltaket må vise hvordan kommunen vil styrke eller omstille tjenestene med økt vekt på habilitering og rehabilitering.

Hvordan søke

Bruk søknadsskjemaet som ligger som vedlegg under dokumenter. Søknaden sendes Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Statens hus, 9815 Vadsø.

Rapportering på mottatt tilskudd

Kommunene som får innvilget tilskudd får informasjon i tildelingsbrevet om rapporteringsfrist og krav til rapportering. Kommunen skal rapportere etter en fastsatt mal. 

Viktige dokumenter

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator, IS-2651

Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet

Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 64, Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene

Søknadsfrist:
01.04.2019 00:00:00
Målgruppe:
Kommunene i Troms og Finnmark
Ansvarlig:
Fylkesmannen
Hvem kan søke:
Kommunene
Rapporteringsfrist:
01.04.2020 00:00:00