Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2019

Kommuner og fylkeskommuner kan innen 31. mars søke på tilskudd til å øke kompetansen og drive utviklingsarbeid. 

Hovedmål

Tilskuddet skal bidra til at kommunene setter i verk kompetanseutviklende tiltak og nybrotts- og utviklingsarbeid ut fra lokale forutsetninger og behov.

Hovedformålet med tilskuddet er å styrke kommunenes evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester og å prioritere noen av de viktigste fremtidsutfordringene kommunene står overfor på helse- og omsorgsfeltet.

Delmål

  • Økt kompetanse for å utvikle god praksis og sikre trygge og gode tjenester tilpasset den enkeltes behov.
  • Sterkere brukerinnflytelse og bedre samspill med pårørende, frivillige og lokalsamfunnet.
  • Forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester og bidra til at brukerne opprettholder eller gjenvinner sin funksjonsevne og selvstendighet.
  • Styrket lederkompetanse, fagutvikling, større faglig bredde og tilstrekkelig, kompetent og stabil bemanning.

Bevilget beløp i statsbudsjettes kapittel 761, post 68:370,75 millioner kroner.

Ramme for fordeling i Troms og Finnmark: Oppdateres så snart bevilgningen er mottatt

Målgruppe

Hovedmålgruppa for tilskuddet er ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten.

For kompetansetiltak på psykisk helse- og rusfeltet, kan ansatte i andre kommunale og fylkeskommunale etater også være målgruppe (for eksempel NAV, barnevernstjeneste, barnehager og skoler).

Søknad

Fylkesmannen ønsker én søknad per kommune. Dere må derfor samordne dere internt før dere sender søknad til oss.

Det skal ligge et oversendelsesbrev med søknadsskjemaet. I dette brevet skal dere beskrive hvilke interne prioriteringer dere har ut fra kommunens kompetansebehov.

Send også inn kompetanseplan sammen med søknaden.

For å få innvilget tilskudd, er det en forutsetning at tilskuddsmottaker har rapportert om måloppnåelse og økonomi for midler dere har fått i 2018 og at denne rappporten er tilfredstillende.

Regelverk og søknadsskjema ligger som vedlegg.

Spørsmål?

Ta kontakt med Sissel Andreassen i Finnmark og Sylvi Pedersen Vatne i Troms (kontaktinformasjon finner du til høyre på siden).

Søknadsfrist:
31.03.2019 00:00:00
Målgruppe:
Helse og omsorg, inkludert rus- og psykisk helsefeltet
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Kommuner, fylkeskommuner
Rapporteringsfrist:
28.02.2020 00:00:00