Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
1. februar 2021
Målgruppe:
NAV-kontor i Troms og Finnmark
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
NAV-kontor i Troms og Finnmark

NAV-kontor i Troms og Finnmark kan søke om tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret for 2021. Søknadsfrist er 1. februar.

Publisert 12.01.2021
 • NAV-kontor kan få tilskudd primært for ett år fra oppstartsdato, men tilskudd kan gis i inntil tre år til samme tiltak.

  Beløp

  • Inntil 610 000 kroner per 100 % stilling (lønn og sosiale utgifter).
  • Inntil 10 000 kroner per tiltak til kompetanse som trengs spesifikt for dette tiltaket (for eksempel design, evaluering, utvikling og/eller faglig).

  Slik søker dere

  NAV-kontoret kan søke om tilskudd til nye tiltak og til å videreføre tiltak som allerede mottar tilskudd etter denne tilskuddsordningen.

  Bruk dette søknadskjema for å søke om tilskudd:

  Søknadsskjema bokmål

  Søknadsskjema nynorsk

  Søknad sendes til Statsforvalteren i Troms og Finnmark:

  Statsforvalteren i Troms og Finnmark
  Damsveien 1 
  9815 Vadsø

  eller på e-post:

  fmtfpost@statsforvalteren.no


  Særskilt for tiltak i 2021

  Vi ønsker å prøve ut ulike modeller og virkemidler for å få mer kunnskap om gode tiltak og hvordan disse kan spres. Målet er å få erfaring med disse virkemidlene for videre utvikling av tilskuddsordningen. Vi ønsker blant annet å prøve ut nettverk/ klyngesamarbeid og ekstern prosessevaluering på enkelte tiltak som melder sin interesse i søknadskjemaet.

  Utviklingsområder som blir prioritert i 2021

  • Bruk av ordinært arbeidsliv 
  • Oppfølging av barnefamilier, ungdom og innvandrere 
  • Sikring av sårbare overganger, blant annet løslatelse etter straffegjennomføring, overganger mellom ulike tjenester, utdanning og arbeidsliv
 • Formålet og målgruppe

  Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av sosiale tjenester som er hjemlet i sosialtjenesteloven. Det overordnete målet er et helthetlig og samordnet tjenestetilbud tilpasset brukernes behov.  Gjennom nye arbeidsmetoder og samarbeidsformer skal brukerne oppleve økt kvalitet i tjenestene, og derigjennom bedring i levekår. Tjenestene skal utformes slik at brukere kan få en mulighet å nyttiggjøre sin arbeidsevne, slik at flest mulig kommer i lønnet arbeid og beholder tilknytningen i arbeidslivet over tid. 

  Målgruppen for ordningen er sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon. Se utvalgte sosialtjenestetall.

  Les mer detaljer i kunngjøringen fra Arbeids- og velferdsdirektoratet:

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
1. februar 2021
Målgruppe:
NAV-kontor i Troms og Finnmark
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
NAV-kontor i Troms og Finnmark