Ekstra tilskudd for å opprettholde hogstaktiviteten i skogbruket

Koronautbruddet har ført til lavere hogstaktivitet i skognæringa. Skogeiere kansøke om ekstra tilskudd for å avhjelpe dette i 2020. Tilskuddet skal bidra til økt sysselsetting av skogsentreprenører. Du kan søke om tilskuddet løpende fram til 1. november.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har 550 000 kr til fordeling til sysselsettingstiltak i skognæringa. Fylkesmannen kan etter denne forskriften gi tilskudd til helmekanisert tynning og andre helmekaniserte skogsdrifter med høye driftskostnader samt taubanedrift som er påbegynt 12. mai 2020 eller senere. Søknaden skal gå via kommunen som sender den videre til fylkesmannen for avgjørelse og utbetaling. Dette er et midlertidig tilskudd som gjelder i år, så alle saker må være avsluttet innen 31.12.2020. Mer informasjon om hvordan du skal søke finnes hos Landbruksdirektoratet.

Det er fastsatt en midlertidig forskrift som hjemler disse tiltaka. 

Tiltakene skal være skogfaglig forsvarlige. Samtidig skal viktige miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen ivaretas. Forskriften trer i kraft straks. Midlene (50 mill. kroner) til denne ordningen er foreslått i revidert nasjonalbudsjett 2020. Foreløpig dato for behandling i Stortinget er 19. juni 2020.

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
01.11.2020 00:00:00
Målgruppe:
Skogeiere med minst 10 da produktiv skog
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Skogeiere med minst ti dekar produktiv skog