Aktivitetstilbud og besøksvert (tiltakspakke for sårbare eldre)

Fylkesmannen i Troms og Finnnmark har mottatt 13 693 878 kroner til fordelig i Troms og Finnmark. Søknadsfristen er utsatt til 20. september 2020.

Målet for aktivitetstilbud er å stimulere til innovative tiltak for å opprettholde aktivitet og sosial kontakt slik at personer i målgruppen får aktive og meningsfulle hverdager, gode opplevelser og sosial kontakt med sine nærmeste.

Målet for besøksvert i sykehjem og omsorgsbolig er at kommuner legger til rette for evt i samarbeid med frivilligheten, å bistå slik at besøk blir gjennomført på en hyggelig, god og smittevernsikker måte.

Send en poengtert og kortfattet søknad med informasjon om mål og målgruppe, tiltak, fremdriftsplan og eventuelle samarbeidsaktører. I søknaden skal det også oppgis hvor mange brukere tilbudet er ment for.

Det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema.

Søknaden sendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark, fmtfpost@fylkesmannen.no. Merk søknaden med vår ref. 20/7322.

Søknadsfrist:
20.09.2020 23:59:00
Målgruppe:
Eldre personer som er langtidsboende ved sykehjem og i omsorgsbolig med heldøgns bemanning.
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Kommuner, fylkeskommuner
Rapporteringsfrist:
01.04.2022 23:59:00