Kommunalt rusarbeid

Kommunene kan søke om tilskudd til kommunalt rusarbeid innen 1. mars. Tilskuddet skal bidra til økt kapasitet og varig kapasitetsvekst i kommunens rustjenester. 

Nasjonal bevilgning til tilskuddet er 492,5 millioner kroner i 2020.


Målet med tilskuddet

Mennesker med rusmiddelrelaterte problemer skal sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusproblemer.

Videre er det et prioritert mål for regjeringen å styrke bruker- og pårørendeperspektivet i tjenestene. Medarbeidere med brukererfaring eller erfaringskonsulenter kan ansettes gjennom ordningen. 


Bakgrunn

Ordningen skal understøtte målene i Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016 -2020) med vekt på blant annet økt brukerinnflytelse i tjenestene, tidlig innsats og mer helhetlige og tilgjengelige behandlings- og oppfølgingstjenester.

Ordningen må ses i sammenheng med Helsedirektoratets øvrige tilskuddsordninger innen rus og psykisk helsefeltet, tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og Husbankens virkemidler. Tilskuddsordningen må også ses i sammenheng med Bolig for velferd - Nasjonal boligsosial strategi 2014-2020 og ny nasjonal overdosestrategi 2019 -2022. 


Les mer om tilskudd til kommunalt rusarbeid på Helsedirektoratet.no

Regelverket for tilskuddsordningen (Helsedirektoratet.no)

Lenke til søknadsskjema (Fylkesmannen.no)


Dette prioriteres i 2020

  • Nye kommuner skal prioriteres inn i ordningen.
  • Ansettelser av personer med brukererfaring eller erfaringskonsulenter.
  • Oppsøkende tverrfaglige behandlings- og oppfølgingsteam.
  • Oppfølgingstjenester i bolig, bolig med bemanning o.l.
  • Arbeidsrettede tiltak og/eller aktivitetstilbud.
  • Tidlig intervensjonstiltak med barn/unge og eldre som prioritert målgruppe.
  • Lavterskeltjenester

Hjelp med søknadsskjema

Trenger dere teknisk support knyttet til søknads- og rapporteringsskjemaet, ta kontakt på skjema@fylkesmannen.no.

Lurer dere på noe knyttet til utlysning og regelverk ordningen, ta kontakt med Tyra Mannsverk hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Søknad om tilskudd sendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Søknadsfrist:
01.03.2020 23:59:00
Målgruppe:
Personer eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
01.02.2021 23:59:00

Kontaktpersoner