Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret

NAV-kontor i Troms og Finnmark kan søke om tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret for 2020. Søknadsfrist er 1. februar.

NAV-kontor kan få tilskudd primært for ett år fra oppstartsdato, men tilskudd kan gis i inntil tre år til samme tiltak.

Beløp

  • Inntil 610 000 kroner per 100 % stilling (lønn og sosiale utgifter).
  • Inntil 10 000 kroner per tiltak til kompetanse som trengs spesifikt for dette tiltaket (for eksempel design, evaluering, utvikling og/eller faglig).

Slik søker dere

NAV-kontoret kan søke om tilskudd til nye tiltak og til å videreføre tiltak som allerede mottar tilskudd etter denne tilskuddsordningen.

Bruk dette søknadskjema for å søke om tilskudd:

Søknadsskjema bokmål

Søknadsskjema nynorsk

Søknad sendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark:

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Damsveien 1 
9815 Vadsø

eller på e-post:

fmtfpost@fylkesmannen.no


Særskilt for tiltak i 2020

Vi ønsker å prøve ut ulike modeller og virkemidler for å få mer kunnskap om gode tiltak og hvordan disse kan spres. For 2020 er målet å få erfaring med disse virkemidlene for videre utvikling av tilskuddsordningen. Vi ønsker blant annet å prøve ut nettverk/klyngesamarbeid og ekstern prosessevaluering på enkelte tiltak som melder sin interesse i søknadsskjemaet.

Utviklingsområder som blir prioritert i 2020

  • Bruk av ordinært arbeidsliv.
  • Oppfølging av barnefamilier, ungdom og innvandrere.
  • Sikring av sårbare overganger, blant annet løslatelse etter straffegjennomføring, overganger mellom ulike tjenester, utdanning og arbeidsliv.

Formålet med tilskuddsordningen

Det vi ønsker å oppnå med tilskuddsordningen er å stimulere til utviklingen av de sosiale tjenester som er hjemlet i sosialtjenesteloven. Det overordnete målet er et helhetlig og samordnet tjenestetilbud tilpasset brukernes behov.

Gjennom nye arbeidsmetoder og samarbeidsformer skal brukerne oppleve økt kvalitet i tjenestene, og derigjennom bedring i levekår. Tjenestene skal utformes slik at brukerne kan få en mulighet å nyttiggjøre sin arbeidsevne, slik at flest mulig kommer i lønnet arbeid og beholder tilknytning til arbeidslivet over tid. 

Les mer detaljer i kunngjøringen fra Arbeids- og velferdsdirektoratet:

Søknadsfrist:
01.02.2020 23:59:00
Målgruppe:
NAV-kontor i Troms og Finnmark
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
NAV-kontor i Troms og Finnmark