Stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester

Frist for søknad om stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester i 2020 er 25. februar. Samme frist gjelder for rapportering for 2019.

Formålet med tilskuddet er å bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell i næringssvake områder. 

De mest aktuelle stimuleringstiltakene er etableringsstøtte, driftsstøtte og støtte til  å opprette/opprettholde kommunale veterinærstillinger hvor den ansatte også kan bidra til å løse ulike oppgaver i kommunen, hvor veterinærens kompetanse kommer til anvendelse.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har kr 6 024 000,- til fordeling i 2020. Av disse midlene er kr 750 000,- øremerket til Svalbard.   

Hvordan søke og rapportere

Søknad og rapport sendes på skjema som finnes i Altinn: Stimuleringstilskudd til veterinærdekning.

Hvem kan søke

For Troms og Finnmark kan enkeltkommuner og vaktdistrikter søke. For vaktdistriktene er det administrasjonskommunen som skal søke.

For Svalbard kan foretak som tilbyr veterinærtjenester søke. I tillegg kan  Longyearbyen lokalstyre og Sysselmannen søke om midler for å legge til rette for fremtidige løsninger eller etablere stillinger som bidrar til tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell.

Viktige kriterier

  • Kommuner med dårlig næringsgrunnlag for veterinærer.
  • Lavt dyretall og krevende infrastruktur.
  • At stimuleringstilskudd er hensiktsmessig for å bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell.

Stimuleringstilskudd kan ikke benyttes til finansiering av  andre ordninger som mottar øremerket støtte over statsbudsjettet eller jordbruksoppgjøret. Stimuleringstilskudd kan for eksempel ikke brukes til å dekke kostnader som påløper ved veterinære reiser.

Mer informasjon

Nytt rundskriv 2019-43 er tilgjengelig på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

Søknadsfrist:
25.02.2020 23:00:00
Målgruppe:
Kommuner, veterinærer, lokalstyre og Sysselmann
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Kommuner, veterinærer, lokalstyre og Sysselmann