Opplæring i finsk som andrespråk

Skoler og kommuner som gir elever opplæring i finsk som andrespråk, kan søke om tilskudd.

Elever som ønsker opplæring i finsk som andrespråk, har rett til det i følge opplæringsloven § 2-7. 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark deler ut tilskudd til skoler og kommuner som gir slik opplæring.

Timesatsen pr. 1. januar 2019 er satt til kr. 571,- per klokketime. Informasjon er sendt til skoleeier i e-post 1. april.

Søknadsskjema om tilskudd til timer til opplæring i finsk som andrespråk skal fylles ut av den enkelte skole og sendes tjenestevei til kommunen.

  • Skolene skal begrunne gruppeinndelingen.
  • Skolene skal beskrive organiseringen av opplæringen.

Private skoler sender denne til Fylkesmannen.

Kommunen samler informasjonen fra alle skolene i et samleskjema og sender dette sammen med skjemaene fra den enkelte skole til Fylkesmannen i Troms og Finnmark innen 15. november 2019.

Læreplanverket fastsetter det antall timer finskopplæring hver elev skal få. Fylkesmannen fastsetter tilskuddsberettiget timetall på bakgrunn av antall elever i kommunen og en vurdering av hvor mange grupper elevene bør deles inn i. Ved beregning av antall timer, kan leseplikt som er konvertert til arbeidsoppgaver som er særskilte for denne type opplæring tas med. Beregningen av konvertert leseplikt gjennomføres i henhold til gjeldende arbeidstidsavtale for lærere.

 

Særskilt for elever med opplæring i finsk som andrespråk

Elever som har opplæring i finsk som andrespråk og ikke følger Kunnskapsløftet- Samisk (LK-06S), skal følge ordinær fag- og timefordeling etter tabell 1 (Rundskriv Udir-01-2017).

Opplæringen i finsk følger læreplanen i finsk som andrespråk. Elever med opplæring i finsk som andrespråk følger læreplanen i norsk, med fritak fra opplæring og vurdering i norsk skriftlig sidemål.

Opplæringen i alle andre fag skal følge læreplanene i Kunnskapsløftet.

Skoleeier bestemmer organiseringen av opplæringen i finsk som andrespråk, men skal drøfte ulike løsninger med eleven og foresatte.

For elever med finsk på barnetrinnet

Elever som har opplæring i samisk eller finsk skal ha minst 1562 timer i første- og andrespråket fordelt på minst 954 timer til førstespråket og minst 608 timer til andrespråket. Dette er 190 timer mer enn ordinære elever har i norsk (jf. tabell 1). Organiseringen av opplæringen i samisk eller finsk kan gjøres på ulike måter:

  • Elever med samisk eller finsk kan ha 190 timer mer enn ordinære elever (samlet timetall 5424 timer)
  • Den ordinære ordningen med inntil 5 prosent fleksibilitet kan brukes til opplæring i samisk eller finsk
  • Bruk av inntil 5 prosent omdisponering fra andre fag kan kombineres med tilleggstimer

For elever med samisk eller finsk på ungdomstrinnet

Elever som får opplæring etter læreplanen i finsk som andrespråk, kan søke om fritak fra opplæring og vurdering i fremmedspråk/språklig fordypning.

Elever som har opplæring i samisk eller finsk skal ha minst 512 timer i første- og andrespråket fordelt på minst 284 timer til førstespråket og minst 228 timer til andrespråket. Dette er 114 timer mer enn ordinære elever har i norsk. Organiseringen av opplæringen i samisk vil avhenge av om eleven velger fremmedspråk eller ikke. For elever som ikke velger fremmedspråk, omdisponeres timer fra dette faget til første- og andrespråket.

Elever med samisk eller finsk kan velge et lavere minstetimetall i fremmedspråk enn 222 timer, men ikke lavere enn 190 timer. For elever som velger fremmedspråk/språklig fordypning kan timer til dette faget organiseres på ulike måter:

  • Skoleeier kan gi inntil 114 timer tillegg til ordinært minstetimetall.
  • Den generelle ordningen med omdisponering av 5 prosent av timetallet kan brukes til fremmedspråk.
  • Bruk av inntil 5 prosent omdisponering fra andre fag kan kombineres med tilleggstimer.
Søknadsfrist:
15.11.2019 23:59:00
Målgruppe:
Grunnskoler i Troms og Finnmark
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernsavdelingen
Hvem kan søke:
Grunnskoleeiere i Troms og Finnmark