Tilskudd til utvalgte kulturlandskap - Skallan - Rå

Borkenes - med utsikt til det utvalgte kulturlandskapet Skallan - Rå. Foto: Robert Nygård
Borkenes - med utsikt til det utvalgte kulturlandskapet Skallan - Rå. Foto: Robert Nygård

Vi lyser nå ut UKL-midler til skjøtsel, istandsetting og tilrettelegging i det utvalgte kulturlandskapet Skallan - Rå i Kvæfjord kommune.

Formålet med satsingen er å sikre langsiktig forvaltning av et utvalg landskapsområder med svært store biologiske og kulturhistoriske verdier som er formet av langvarig og kontinuerlig tradisjonell bruk. Tilskudd kan benyttes til tiltak som bidrar til å sikre verdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, kulturminner og kulturmiljø, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift.

Eksempler på tiltak/arrangement

Restaurering og skjøtsel av arealer, istandsetting av bygninger og andre kulturminner, formidling,  fortellerkvelder, mattradisjoner, turkart, natur- og kultursti, skilting, småskala næringsutvikling, reiseliv, guida turer, ungdomstiltak/aktiviteter i kulturlandskapet, barnearrangement med natur og kultur i fokus, tilrettelegging for ferdsel m.m.

Se retningslinjer for faglige prioriteringer. 

Du finner søknadsskjema, skjøtselsplaner og retningslinjer i høyre marg.

Bakkesøte i artsrik tidligere slåtteeng ovenfor Strand med blant annet et stort antall bakkesøte (NT). Foto: Pål Alvereng

Bakkesøte i artsrik tidligere slåtteeng ovenfor Strand med blant annet et stort antall bakkesøte (NT). Foto: Pål Alvereng