Rekrutteringstilskudd til psykologer i kommunene, 2. gangs utlysning

2019 er det siste året hvor kommuner kan søke rekrutteringstilskudd til psykologer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Søker skal benytte fylkesmannens elektroniske søknads- og rapporteringsløsning Søknad og rapportering  Økonomirapportering for 2018 skal gjennomføres i Egenerklæringsskjema (docx) som følger kunngjøringen. Utfylt skjema skal legges ved søknad og rapportering for 2019. Søknadsfrist til Fylkesmannen i Troms og Finnmark er innen 10. september 2019. 

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor.


​– Formålet med tilskuddsordningen er å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet.

Ordningen er et sentralt virkemiddel for å øke rekrutteringen og bidra til at psykologkompetanse blir tilgjengelig over hele landet, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.


Fylkesmannen forvalter tilskuddsordningen for Helsedirektoratet. Kommunene i Troms og Finnmark kan også kontakte sin Fylkesmannen i Troms og Finnmark for å få råd og veiledning i arbeidet med å rekruttere psykolog.


Lovkrav fra 2020

Satsingen har pågått siden 2013. Det har vært en solid økning i antall kommuner som mottar tilskudd i perioden. Per 2018 mottar 311 kommuner/bydeler tilskudd til 550 psykologer.

For 2019 er det foreslått bevilget 205 mill. kr, en økning på 50 mill. kr fra fjoråret, tilsvarende om lag 120 nye årsverk. Styrkingen legger til rette for at alle kommuner kan motta tilskudd innen lovkravet trer i kraft. Dette er altså siste året med mulighet for å få tilskudd, fra 2020 må kommunen finansiere stillingene selv. Man kan motta kr 410 000 i tilskudd til en 100 % psykologstilling.

– Vi kommer med en sterk oppfordring til alle kommuner om å søke for å sikre seg tilskuddsmidler før ordningen avsluttes i 2020 og midlene legges inn i kommunenes frie inntekter, sier Granlund.

– Vi vet erfaringsmessig at mange mindre kommuner unngår å søke fordi rekruttering kan være en utfordring. Det er imidlertid flere kommuner som har gode erfaringer med interkommunalt samarbeid, så det er en mulig løsning.

Søknadsfrist:
10.09.2019 23:59:00
Målgruppe:
Kommunene i Troms og Finnmark
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Kommunene i Troms og Finnmark

Kontaktpersoner