Atomberedskap

Atomberedskapen i Norge er bygget opp rundt Kriseutvalget for atomberedskap. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (tidligere Statens strålevern) er leder og sekretariat for Kriseutvalget.

Kriseutvalget for atomberedskap

Kriseutvalget er ansvarlige for og har fullmakt til å iverksette konsekvensreduserende tiltak.

Kriseutvalget består av representanter fra sentrale myndigheter som har et spesielt ansvar i håndteringen av en atomhendelse. 

Atomulykker

Atomulykker kan inntreffe ved de fleste typer atomanlegg; kjernekraftverk, anlegg for produksjon og behandling av reaktorbrensel (gjenvinningsanlegg) eller annet spaltbart materiale, og anlegg for lagring av brukt brensel og annet radioaktivt avfall. I tillegg kan alvorlige ulykker oppstå ved transport av reaktorbrensel.

 

Nyttige veiledere og nettsider

 

Atomberedskap
(Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet)

Plangrunnlag for kommunal atomberedskap 
(Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, 2017)

Roller, ansvar, krisehåndtering og utfordringer i norsk atomberedskap. Strålevernrapport 2012:5 
(Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, 2012)

Kriseutvalgets kommunikasjonsplaner 
(Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, 2015)

Tiltaksliste ved atomhendelse
(Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, 2015)

Nasjonal strategi for CBRNE-beredskap
(JD/HOD/FD, 2016)
Vedlegg: Dagens system og ressurser

Endringer i trusselbildet. Trusselvurdering for Kriseutvalget for atomberedskap, 2018. 
(Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet)

 

Informasjon om jodtabletter ved atomhendelser

 

DSA.no: Jodtabletter ved atomulykker

Til befolkningen: Informasjonsplakat om jodtabletter på nordsamisk

Til befolkningen: Informasjonsark om jodtabletter
Kan oppbevares sammen med tablettene

Til helsepersonell: Informasjonsskriv om jodtabletter på norsk

Til helsepersonell: Informasjonsskriv om jodtabletter på nordsamisk

Kilde: DSA


Kontakt DSA

  • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

    Tlf: 67 16 25 00