Droneregler i verneområder

(Foto: Trine Lise S. Helgerud / Fylkesmannen i Troms og Finnmark)

Flere og flere ønsker å fly drone for å filme og ta bilder i flott natur. I noen nasjonalparker er det ikke lov på grunn av vern av spesielle og viktige naturverdier, som for eksempel dyreliv og friluftsliv. Men det finnes unntak.

Om det er lov å fly drone i et verneområde avhenger av hvilket verneområde det er snakk om. Reglene varierer fra område til område, og er tilpasset naturverdiene som vernes i hvert enkelt område. Alle reglene står i verneforskriften for hvert enkelt område.

Verner sårbart dyreliv

Rohkunborri nasjonalpark er blant annet vernet for å hindre skade og unødvendig forstyrrelse av dyrelivet med hi, reir, hekkeplasser og yngleplasser. I Rohkunborri finner vi jaktfalk. Den er på rødlista over arter som kan dø ut i norsk natur.

- Om en jaktfalk angriper en drone, vil både fuglen og dronen bli skadet. Droner kan også skremme fugl av reiret. Eggene eller ungene kan bli kalde og dø. Det skal ikke så mye til, sier nasjonalparkforvalter Asgeir Blixgård.

Droner regnes som modellfly

Vi verner områder for å kunne ta vare på spesielle og viktige naturverdier i lang tid framover. Hovedregelen for bruk er at friluftsloven gjelder. 

Drone er et luftfartsfartøy uten fører om bord, og derfor er de likestilt med modellfly i lovverket. Om du lurer på om det er lov med droneflygning, må du se om det er tillatt med modellfly i forskriftene. I Rohkunborri nasjonalpark sin forskrift står det: 
«Bruk av motordrevet modellfly er forbudt.»

- Det er ikke et generelt forbud mot modellfly i nasjonalparker. For eksempel i Reisa nasjonalpark så er ikke flygning med modellfly forbudt i forskriften. Likevel er det et generelt punkt i forskriften om ferdsel. All ferdsel og aktivitet skal være hensynsfull og varsom så man ikke skader noe, som for eksempel vilt, sier Blixgård.

Verneområdestyrer vurderer søknader

Om du likevel vil fly drone, selv om det ikke er tillatt, kan du søke om dispensasjon. Nasjonalparkstyret eller verneområdestyret vurderer om du får lov. De vurderer søknader etter naturmangfoldsloven og om verdiene i verneområdet vil påvirkes negativt av droneflyging. Tid på året, hvilke område og formålet med flyvingen spiller også en rolle for om man kan få lov.

Vis hensyn uansett

Har du planlagt å fly drone i et område der det ikke er forbudt, må du likevel vurdere om dronebruken gjør skade eller forstyrrer unødvendig. Du må ta hensyn til dyrelivet, i tillegg til andre folk som er på tur.

- En del av formålet med nasjonalparker er friluftsliv. Det er ikke sikkert alle synes det er like greit at det kommer flygende en drone rett over hodet når man er på tur eller spiser lunsj, sier Blixgård.

Droneregler for verneområder i Troms og Finnmark

Rohkunborri nasjonalpark:

Forbud mot modellfly (også drone). I forskriften står det: «Unødvendig støy er forbudt. Bruk av motordrevet modellfly er forbudt.»

Øvre Dividal nasjonalpark:

Forbud mot modellfly (også drone). I forskriften står det: «Unødig støy skal unngås. Bruk av motordrevet modellfly o.l. er forbudt.»

Ånderdalen nasjonalpark:

I forskriften står det ingenting om forbud mot modellfly, men likevel at: «All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.» «Dyrelivet, herunder hi, reir, hekke-, yngle- og gyteplasser er fredet mot skade og unødvendig forstyrrelser.»

Reisa nasjonalpark:

I forskriften står det ingenting om forbud mot modellfly, men likevel at: «All ferdsel og aktivitet skal skje hensynsfullt og varsomt slik at en ikke skader natur- og kulturverdier, forstyrrer vilt, tamrein og bufe, eller er til ulempe for andre.»

Lyngsalpan landskapsvernområde:

Forbud mot modellfly (også drone). I forskriften står det: «Unødvendig støy er forbudt. Eksempel på dette er motor på modellfly og modellbåter.»

Kvænangsbotn landskapsvernområde:

I forskriften står det ingenting om forbud mot modellfly, men likevel at: «Unødvendig støy skal unngås.» «All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.»

Navitdalen landskapsvernområde:

I forskriften står det ingenting om forbud mot modellfly, men likevel at: «Unødvendig støy skal unngås.» «All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.»

Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde:

I forskriften står det ingenting om forbud mot modellfly.

Mindre verneområder:

Sjekk alltid teksten i forskriftene på lovdata.no. Det er ulike regler fra område til område.