Utbetaling av dusør for gauperegistrering

Utbetalingen av dusører for registrering av gaupefamilier vil skje tidligst 1. juni.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark vil takke alle som har meldt inn observasjoner av mulig familiegruppe til Statens Naturoppsyn eller via Skandobs. 

Det har i registreringssesongen 01. oktober 2019 - 28. februar 2020 kommet inn mange meldinger om familiegrupper av gaupe. Dette er et utrolig viktig bidrag for rovviltforvaltningen og Fylkesmannen har på vegne av rovviltnemda utlovet dusør på opp til 15 000 kr for innmelding av familiegrupper av gaupe. 

Rovdata leverer årlig en rapport om bestandsstatus for gaupe med  rapporteringsfrist 1. juni. På grunn av mengden observasjoner og innmeldinger har Fylkesmannen besluttet å vente med utbetaling av til Rovdata sin rapport om foreligger.

Du kan lese om registrering av rovvilt på Rovdata.no