Motorferdselsforbud område i Nesseby

På grunn av sårbar rein på vinterbeite, stenges et større område i Nesseby kommune for motorferdsel fra og med 23. mars og inntil videre.

Stenger løype midlertidig

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har besluttet å innføre midlertidig motorferdselsforbud i et større område i Nesseby kommune (se kart).

Motorferdselsforbudet innebærer midlertidig inndragning av dispensasjoner gitt innenfor det skraverte området.

Åpne snøskuterløyper innenfor sonen holdes allikevel åpne (blå strek i kartet). De åpne løypene er løype 9 (Álášjávri/Leinon), løype 10 (Diergi) og øvre del av løype 11 (Nyelv) til

Sundejávri. Løype 11 er fortsatt stengt fra sørenden av Sundejávri til Suolojávri (rød strek i kartet).

 

Motorferdselforbudet trer i kraft 23. mars 2020 og varer inntil videre.

 

Les vedtaket her

 

Last ned kart her

 

Dispensasjoner opphevet

Alle dispensasjoner for å kjøre i de delene av løypene som er stengt for motorferdsel, er nå midlertidig opphevet. Det betyr at hvis dette midlertidige motorferdselsforbudet oppheves, er dispensasjonen gyldig igjen.

Sårbar rein og beitekrise

Bakgrunnen for motorferdselforbudet er hensynet til rein på vinterbeite. Beitekrisen gjør reinen svært sårbare for forstyrrelser. Reinen må få ro til å beite på de få, gjenværende områdene med tilgjengelige beiter. Vi ber alle vise særskilt hensyn.


Les mer om saken:  
Vanskelige beiteforhold - ta hensyn

Kontaktpersoner