Åpning av løype 13B i Porsanger kommune

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har fattet vedtak om åpning av snøskuterløype 13B i Porsanger kommune fra og med 17. april 2019.

Med hjemmel i forskrift om motorkjøretøyer i utmark om på islagte vassdrag § 9 opphever Fylkesmannen vedtak av 10. april 2019.

Snøskuterløype 13B i Porsanger kommune åpnes dermed fra den 17. april.

Kommunen skal gå ut lokalt å anmode publikum om å vise særskilt aktsomhet overfor rein ved ferdsel etter løype 13B da dette ligger i et kalvingsområde og da reinen er sårbar for forstyrrelser i denne perioden. Om kommunen får signaler om at det ikke ferdes aktsomt etter løypa, ber vi om at stikkene tas inn og løypa stenges for sesongen.