Overføring og opprettelse av siidaandel

Bare personer som har rett til reinmerke, har rett til å eie rein i det samiske reinbeiteområdet og dermed til å ha siidaandel. 

Det er et vilkår for å eie rein at den inngår i en siidaandel eller sideordnet rekrutteringsandel som blir drevet av en ansvarlig leder. Ansvarlig leder av siidaandelen bestemmer hvem som får eie rein i andelen og hvor mange rein vedkommende får eie.

Siidaandel

En siidaandel er en familiegruppe eller enkeltperson som er del av en siida, og som driver reindrift under ledelse av en person eller av ektefeller eller samboere i fellesskap. Leder av siidaandelen må være bosatt i Norge.

En reineier kan kun være ansvarlig leder for én siidaandel og kan heller ikke eie rein i mer enn én siidaandel. Mindreårige barn, hvis foreldre ikke lever sammen, har likevel adgang til å eie rein i siidaandel både hos farens slekt og hos morens slekt.

Kravet om at all reindrift må inngå i en siidaandel ble innført i 1978, men da under navnet driftsenhet.

Etablering av siidaandel

Nye siidaandeler kan opprettes ved at lederne av eksisterende siidaandeler i en siida eller distrikt, enstemmig fastsetter at det skal etableres ny siidaandel under ledelse av en utpekt person. 

Fylkesmannen skal godkjenne etableringen. Fylkesmannen kan nekte godkjenning dersom etableringen vil true grunnlaget for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift eller om gjennomsnittlige reintall i den enkelte siidaandel blir under 250 rein.

Overføring av ansvaret som leder av siidaandel

Leder av siidaandel kan overføre ansvaret som leder av andelen til et barn, et barnebarn eller en annen person som oppfyller vilkårene for å eie rein i andelen.

Den nye lederen må være myndig og må ha deltatt i alle sider av arbeidet i reindriften sammen med lederen i minst tre år. Fylkesmannen kan i særlige tilfeller godkjenne overføring til et barn eller barnebarn som ikke oppfyller disse kravene.

Ved overføring av lederansvaret for en siidaandel, har tidligere leder fortsatt rett til å eie rein i siidaandelen.

Melding om overføring av siidaandel i Troms, Vest-Finnmark eller Øst-Finnmark reinbeitedistrikt skal sendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Fylkesmannen skal kontrollere at formelle vilkår oppfylles. Du kan klage på Fylkesmannens avgjørelse til reindriftsstyret. Skjema finner du som vedlegg her på siden.