Møte om rein på innmark

Henvendelser om rein på innmark øker. Vi vil bidra til å finne løsninger som ivaretar både jordbruksnæringens og reindriftsnæringens interesser på best mulig måte. Derfor har vi invitert faglagene, kommuner og fylkeskommunen til møte i dag.

Bakgrunnen for møtet er at både Fylkesmannen, kommuner og faglag har sett en økning av henvendelser om rein på innmark de siste årene.

Vi ser at dette er en årlig hendelse i enkelte områder. I andre områder søker kommunen eller næringene å få til en dialog i forkant av barmarksesongen for å unngå at det oppstår konflikter. I enkelte områder har også næringene i fellesskap funnet løsninger for å unngå denne typen beitekonflikter.

I dag bevilges det midler over både reindriftsavtalen og jordbruksavtalen til konfliktforebyggende tiltak i forholdet mellom reindrift og annen berørt part. Tiltakene omfatter gjerder eller andre tiltak som vil virke konfliktdempende. Forskriften finner du her (lovdata.no). 

Finne løsninger

Fylkesmannen møter faglagene i jordbruk og reindrift, utvalgte kommuner og fylkeskommunen til møte 11. juni klokken 13:00.

Hensikten med møtet er å finne løsninger som ivaretar næringenes interesser på best mulig måte.

Agenda for møtet

  • Velkommen - hensikten med møtet v/assisterende fylkesmann Bård M. Pedersen og assisterende fylkesmann Stian Lindgård, Fylkesmannen i Troms og Finnmark
  • Erfaringer og forslag til løsninger v/Bondelaget, Norske Reindriftsamers Landsforbund, Bonde- og småbrukarlaget, Norsk Sau og Geit
  • Kommunenes rolle og erfaring med dialogmøter v/Lyngen kommune og Alta kommune
  • Fylkeskommunens rolle v/fylkeskommunens regionale plansekretariat
  • Drøfting/oppsummering/veien videre